Aktualności

/
/
/
Sprawozdanie o wynagrodzeniach a rola biegłego rewidenta

Sprawozdanie o wynagrodzeniach a rola biegłego rewidenta

Zgodnie z art. 90g ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych rada nadzorcza spółki publicznej będzie sporządzać co roku sprawozdanie o wynagrodzeniach członków zarządu i rady nadzorczej.

Sprawozdanie o wynagrodzeniach będzie przedstawiać kompleksowy przegląd wynagrodzeń, w tym  wszystkich świadczeń, niezależnie od ich formy, otrzymanych przez poszczególnych członków zarządu i rady nadzorczej lub należnych poszczególnym członkom zarządu  i rady nadzorczej w ostatnim roku obrotowym, zgodnie z polityką wynagrodzeń. Za  informacje zawarte w sprawozdaniu o wynagrodzeniach odpowiadają członkowie  rady nadzorczej spółki.

Pierwsze takie roczne sprawozdanie będzie sporządzone łącznie za lata 2019 – 2020 a jego ocena dokonana po raz pierwszy w 2021 roku.

W sprawozdaniu o wynagrodzeniach nie zamieszcza się danych osobowych członków zarządu i rady nadzorczej, o których mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.6)).

Walne zgromadzenie podejmuje uchwałę opiniującą sprawozdanie o wynagrodzeniach. Uchwała ma charakter doradczy.

Spółka zamieszcza sprawozdanie o wynagrodzeniach na swojej stronie internetowej i udostępnia je bezpłatnie przez co najmniej 10 lat od zakończenia obrad walnego zgromadzenia.

Sprawozdanie o wynagrodzeniach poddaje się ocenie biegłego rewidenta w zakresie zamieszczenia w nim wymaganych informacji.

Usługa biegłego rewidenta jako czynność rewizji finansowej jest usługą dozwoloną dla badanych jednostek zainteresowania publicznego, w myśl art. 136 ust. 1 ustawy o biegłych rewidentach, zatem może ją świadczyć ta sama firma audytorska, która przeprowadza badanie sprawozdania finansowego.

20 września 2020
Udostępnij ten post

Zobacz inne posty w tej kategorii

W dniu 19 kwietnia 2024 roku redakcja „Rzeczpospolitej” i „Parkietu” opublikowała wyniki…

23 kwietnia 2024

Dnia 16 grudnia 2022 roku w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej opublikowano dyrektywę…

19 marca 2024

Idzie nowe. Rada Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (RMSR) poinformowała, że…

5 marca 2024