Usługi audytorskie

/
/
Usługi audytorskie

Usługi audytorskie

Wykonujemy pełny zakres usług audytorskich, zgodnie z krajowymi standardami badania oraz Międzynarodowymi Standardami Rewizji Finansowej. Kiedy taki jest wymóg prawa, albo życzenie Klientów – przeprowadzamy audyt finansowy albo przegląd sprawozdania finansowego, po czym wydajemy publicznie dostępny dokument - sprawozdanie z badania albo raport z przeglądu. 

Zakres usług atestacyjnych jest jednak dużo szerszy – w większości, poza funkcją poświadczającą, usługi te obniżają ryzyko działalności firm i poprawiają bezpieczeństwo, wnoszą niezależne spojrzenie na procesy występujące w jednostce i możliwość zainicjowania optymalizacji, czy poprawy tych procesów. 

Usługi audytorskie mogą być dostosowane do specyficznych potrzeb jednostki i przykładowo polegać na kompilacji danych finansowych w celu sporządzenia sprawozdania według określonych zasad rachunkowości, albo na wykonaniu tzw. uzgodnionych procedur. W ramach usług audytorskich wykonujemy również pełny zakres świadczeń wynikających z kodeksu spółek handlowych wskazujący na obowiązek zaangażowania biegłego rewidenta, biegłego albo firmy audytorskiej. 

Badania i przeglądy sprawozdań finansowych lub innych historycznych informacji finansowych

 • badanie i przegląd jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych, sporządzonych zgodnie z ustawą o rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF), oraz innymi, szczególnymi zasadami rachunkowości grup kapitałowych
 • badanie i przeglądy pakietów konsolidacyjnych
 • badanie historycznych danych finansowych na potrzeby prospektów emisyjnych
 • badanie informacji finansowych zgodnie ze szczególnymi obowiązkami naszych Klientów, np. zgodnie z wymogami banków, funduszy albo innych instytucji finansujących

Inne usługi audytorskie 

 • uzgodnione procedury, w tym due diligence 
 • kompilacja danych finansowych (np. pakietu konsolidacyjnego, sprawozdania finansowego pro-forma)
 • weryfikacja prognozowanych danych finansowych
 • sprawdzenie prawidłowości wyliczenia wartości współczynnika intensywności zużycia energii elektrycznej
 • usługi atestacyjne dotyczące sprawozdań na temat gazów cieplarnianych 
 • usługi atestacyjne w celu wydania raportu atestacyjnego dotyczącego kontroli w jednostkach trzecich świadczących usługi księgowe (outsourcingowe)
 • badanie realizacji postanowień umów (np. kowenantów, innych)
 • audyty dochodzeniowe, mające na celu wykrycie przestępstw i nadużyć gospodarczych
 • badania projektów finansowanych ze środków unijnych

Usługi audytorskie świadczone na podstawie kodeksu spółek handlowych, takie jak:

 • badanie planu połączenia, podziału i przekształcenia (odpowiednio art. 502, 537 i 559 ksh)
 • badanie sprawozdania założycieli spółki akcyjnej (art. 312 ksh)
 • badanie sprawozdania z podwyższenia kapitału takiej spółki (art. 431 ksh)
 • badanie sprawozdania zarządu w przypadku zamiaru nabycia przez spółkę akcyjną mienia od akcjonariuszy (art.394 ksh)
 • badanie wkładów niepieniężnych w związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego w spółce akcyjnej (art. 449 ksh)
 • badanie bilansu i rachunku zysków i strat spółki akcyjnej w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego ze środków spółki (art. 442 ksh)
 • badanie rachunkowości oraz działalności spółki z ograniczoną odpowiedzialnością na żądanie wspólnika (art.223 ksh)
 • opiniowanie ceny udziału w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością (art. 182 ksh)
 • wycena akcji podlegających przymusowemu wykupowi (art. 418 ksh)

Skontaktuj się z nami

Wyślij wiadomość do Mirosław Kośmider

Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie PRO AUDIT Kancelaria Biegłych Rewidentów Sp. z o.o. (Nexia Pro Audit) z siedzibą w Krakowie. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu obsługi zapytania. Więcej informacji na temat RODO można przeczytać w Polityce prywatności

Mirosław Kośmider

Partner Zarządzający | Biegły Rewident

Wyślij wiadomość do Krzysztof Gmur

Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie PRO AUDIT Kancelaria Biegłych Rewidentów Sp. z o.o. (Nexia Pro Audit) z siedzibą w Krakowie. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu obsługi zapytania. Więcej informacji na temat RODO można przeczytać w Polityce prywatności

Krzysztof Gmur

Partner | Biegły Rewident