ESG

ESG

W ramach naszej działalności świadczymy kompleksowe usługi wsparcia w zakresie ESG.

ESG to zarządzanie firmą w sposób społecznie odpowiedzialny, zapewniający zrównoważony rozwój poprzez wdrożenie niezbędnych zasad, regulacji i długoterminowych celów określonych dla obszaru środowiska (E), spraw społecznych (S) i ładu organizacyjnego (G).

Czynniki ESG zyskują na znaczeniu przy ocenie przedsiębiorstw i inwestycji, a interesariusze kładą coraz większy nacisk na stosunek firm do kwestii środowiskowych, społecznych i ładu korporacyjnego. Mają one też realny wpływ na biznes, gdyż stają się niejednokrotnie kryterium na podstawie którego inwestorzy i klienci podejmują swoje decyzje, a banki i ubezpieczyciele zapewniają finansowanie. Interesariusze oczekują więc spójnych i rzetelnych danych, dzięki którym będą mogli ocenić firmę pod względem ESG.

Nie ulega wątpliwości, że zrównoważona działalność może stanowić szansę dla przedsiębiorstwa i przynieść określone korzyści, takie jak łatwiejszy dostęp do korzystniejszego finansowania, realne oszczędności poprzez efektywne zarządzanie obszarami ESG oraz wzrost przychodów np. poprzez odpowiednie zarządzanie relacjami z klientami. Zdefiniowanie istotnych obszarów, wdrożenie strategii w obszarze ESG, określenie wskaźników i sposobów monitorowania realizacji określonej strategii, podział ról i obowiązków, dostosowanie procesów i  zbieranie rzetelnych i kompletnych danych dotyczących swej działalności w obszarze ESG – to tylko niektóre zadania, które należy uwzględnić wdrażając ESG w organizacji. Jednym z elementów wdrożenia jest także ustalenie procesów raportowania niefinansowego, które po wejściu w życie dyrektywy CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) dotyczyć będzie coraz większej liczby podmiotów. Odpowiednio przygotowany raport na temat informacji niefinansowych powinien w sposób przejrzysty i kompletny przedstawiać wpływ działalności przedsiębiorstwa na środowisko, sprawy społeczne oraz zgodność z zasadami ładu organizacyjnego.

Wdrożenie pakietu regulacyjnego obejmującego zrównoważony rozwój nałożyło na uczestników rynku finansowego i przedsiębiorstwa nowe obowiązki w zakresie ujawnień informacji niefinansowych w obszarach ESG, które wpłyną na model funkcjonowania i wyniki danej działalności. Szacuje się, że do 2025 roku obowiązkiem raportowania zostanie objętych około 3 500 jednostek w Polsce. Ponadto, pośrednio obowiązkiem informacyjnym objęte także zostaną firmy, które w ramach łańcucha dostaw współpracować będą z raportującymi spółkami.

W ramach naszej działalności doradczej udzielimy Państwu merytorycznego wsparcia we wdrożeniu strategii i procesów związanych z ESG. Jako niezależny audytor przygotowujemy się świadczenia usług weryfikacji informacji niefinansowych, tak by w momencie, gdy ustalone  zostaną wymogi regulacyjne i standardy badania, zapewnić Państwu kompleksową obsługę jako audytor informacji niefinansowych.

Wsparcie we wdrożeniu ESG

 • Analiza dotychczasowych działań i obecnej sytuacji zrównoważonego rozwoju
 • Określenie wymagań regulacyjnych w stosunku do jednostki w zakresie ESG a także potrzeb wewnętrznych i aspiracji
 • Analiza luk w zakresie wewnętrznych regulacji jednostki
 • Wsparcie jednostki w opracowaniu podziału ról i przypisaniu obowiązków związanych z prawidłowym wdrożeniem ESG i opracowaniem raportowania
 • Wsparcie w opracowaniu strategii zrównoważonego rozwoju oraz we wdrażaniu ESG w organizacji,
 • Wsparcie w ustaleniu i mierzeniu KPIs dla ESG
 • Szkolenia kadry zarządczej oraz ogólne szkolenia z zakresu ESG
 • Benchmark branżowy

Wsparcie w przygotowaniu informacji niefinansowych

 • Analiza wymogów odnośnie stosowania i zakresu raportowania
 • Wsparcie w procesie identyfikacji wymaganych danych i ich gromadzenia
 • Wsparcie w procesie badania istotności
 • Wsparcie w procesie ustalania łańcucha wartości
 • Ocena i weryfikacja danych liczbowych przed sporządzeniem raportu na temat informacji niefinansowych
 • Wsparcie w opracowaniu raportów na temat informacji niefinansowych zgodnie z obowiązującymi standardami
 • Doradztwo w zakresie usprawnień raportowania danych i ułatwień monitorowania realizacji strategii

Weryfikacja informacji niefinansowych

 • Weryfikacja raportu na temat informacji niefinansowych na wewnętrzne potrzeby jednostki
 • Weryfikacja raportu na temat informacji niefinansowych na potrzeby podmiotów trzecich

Zachęcamy do zapoznania się z naszymi publikacjami na temat ESG

Skontaktuj się z nami

Wyślij wiadomość do Krzysztof Gmur

Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie PRO AUDIT Kancelaria Biegłych Rewidentów Sp. z o.o. (Nexia Pro Audit) z siedzibą w Krakowie. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu obsługi zapytania. Więcej informacji na temat RODO można przeczytać w Polityce prywatności

Krzysztof Gmur

Partner | Biegły Rewident

Wyślij wiadomość do Radomił Maślak

Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie PRO AUDIT Kancelaria Biegłych Rewidentów Sp. z o.o. (Nexia Pro Audit) z siedzibą w Krakowie. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu obsługi zapytania. Więcej informacji na temat RODO można przeczytać w Polityce prywatności

Radomił Maślak

Partner | ACCA