Aktualności

/
/
/
Innovation Box – nowa ulga podatkowa od 1 stycznia 2019

Innovation Box – nowa ulga podatkowa od 1 stycznia 2019

Od 1 stycznia 2019 r. został wprowadzony nowy podatek od dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej (tzw. IP BOX, Innovation Box, Patent Box, Knowledge Development Box). Stawka tego podatku wynosi 5% (zamiast 19%), tzn. ma ona charakter preferencyjny. Nowa ulga ma na celu zachęcenie przedsiębiorców do podejmowania inicjatyw w zakresie nowych technologii, ale także do ochrony i komercjalizowania ich pomysłów w Polsce.

Zagadnienie zostało uregulowane w art. 24d Ustawy o CIT. Ustawodawca wskazuje zamknięty katalog kwalifikowanych praw własności, którymi są:

  • patent,
  • prawo ochronne na wzór użytkowy,
  • prawo z rejestracji wzoru przemysłowego,
  • prawo z rejestracji topografii układu scalonego,
  • dodatkowe prawo ochronne dla patentu na produkt leczniczy lub produkt ochrony roślin,
  • prawo z rejestracji produktu leczniczego i produktu leczniczego weterynaryjnego dopuszczonych do obrotu,
  • wyłączne prawo, o którym mowa w ustawie z dnia 26 czerwca 2003 r. ochronie prawnej odmian roślin (Dz. U. z 2018 r. poz. 432),
  • autorskie prawo do programu komputerowego

– podlegające ochronie prawnej na podstawie przepisów odrębnych ustaw lub ratyfikowanych umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, oraz innych umów międzynarodowych, których stroną jest Unia Europejska, których przedmiot ochrony został wytworzony, rozwinięty lub ulepszony przez podatnika w ramach prowadzonej przez niego działalności badawczo-rozwojowej.

Należy zwrócić uwagę, że obniżona stawka podatku nie dotyczy każdego dochodu z praw własności intelektualnej, lecz jedynie takiego, który został wypracowany w ramach działalności badawczo-rozwojowej. Poza tym, skorzystanie z Innovation Box nie wyklucza równoczesnego zastosowania ulgi B+R.

Wysokość dochodu z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej ustala się jako iloczyn dochodu z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej osiągniętego w roku podatkowym i wskaźnika obliczonego według specjalnego wzoru:

X= (a+b) x 1,3/(a+b+c+d)

Poszczególne litery oznaczają koszty faktycznie poniesione przez podatnika na:

a – prowadzoną bezpośrednio przez podatnika działalność badawczo-rozwojową związaną z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej,

b – nabycie wyników prac badawczo-rozwojowych związanych z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej, innych niż wymienione w lit. d, od podmiotu niepowiązanego,

c – nabycie wyników prac badawczo-rozwojowych związanych z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej, innych niż wymienione w lit. d, od podmiotu powiązanego,

d – nabycie przez podatnika kwalifikowanego prawa własności intelektualnej. W przypadku, gdy wartość wskaźnika jest większa od 1, przyjmuje się, że wartość ta wynosi 1.

24 stycznia 2019
Udostępnij ten post

Zobacz inne posty w tej kategorii

W dniu 19 kwietnia 2024 roku redakcja „Rzeczpospolitej” i „Parkietu” opublikowała wyniki…

23 kwietnia 2024

Dnia 16 grudnia 2022 roku w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej opublikowano dyrektywę…

19 marca 2024

Idzie nowe. Rada Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (RMSR) poinformowała, że…

5 marca 2024