/
Regulamin

Regulamin

Regulamin świadczenia usług szkoleniowych przez Nexia Pro Audit

1. Postanowienia ogólne

1.1. Niniejszy Regulamin świadczenia usług szkoleniowych przez Nexia Pro Audit (dalej „Regulamin”) określa warunki i zasady: rejestracji, płatności, uczestnictwa i rezygnacji w Szkoleniach oraz ich organizacji przez PRO AUDIT Kancelaria Biegłych Rewidentów Spółka z o.o. (Nexia Pro Audit) (dalej „Organizator”), zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie pod numerem KRS 0000125073, NIP 6762217735, REGON 356548127. 

Dane kontaktowe:

Adres korespondencyjny: ul. E. Wasilewskiego 20, 30-305 Kraków

E-mail: szkolenia@nexiaproaudit.pl

Tel. kontaktowy: +48 12 632 80 32

1.2. PRO AUDIT Kancelaria Biegłych Rewidentów Spółka z o.o. (Nexia Pro Audit) jest jednostką uprawnioną do przeprowadzania obligatoryjnego doskonalenia zawodowego biegłych rewidentów.

2. Definicje

Szkolenia – szkolenia otwarte i zamknięte, w tym obligatoryjne przeprowadzane w formie stacjonarnej, on-line oraz hybrydowej.

Szkolenia wyjazdowe – szkolenia organizowane i przeprowadzane poza Krakowem, na terenie Polski. W ramach oferty niniejszego szkolenia istnieje możliwość skorzystania z dodatkowych atrakcji zaplanowanych przez Organizatora. 

Szkolenia stacjonarne – tradycyjna forma szkolenia oparta na bezpośrednim uczestnictwie Uczestnika w danym szkoleniu, w systemie dziennym, które odbywają się w wyznaczonym miejscu na terenie Krakowa.

Szkolenia on-line – szkolenia prowadzone on-line w czasie rzeczywistym, organizowane przy użyciu profesjonalnych platform szkoleniowych.

Szkolenia hybrydowe – połączenie szkoleń stacjonarnych i on-line. Oznacza to, że w szkoleniu w danym terminie część uczestników bierze udział stacjonarnie, część z kolei zdalnie.

Szkolenia otwarte – szkolenia organizowane dla osób, grup zainteresowanych określoną tematyką.

Szkolenia zamknięte – szkolenia tematyczne dedykowane dla firm.

Dzień szkoleniowy – maksymalnie 8 godzin szkoleniowych, gdzie 1 godzina szkoleniowa/lekcyjna oznacza 45 minut zegarowych.

Zamawiający – pełnoletnia osoba fizyczna lub prawna zawierająca Umowę o świadczenie usług szkoleniowych.

Uczestnik – zgłoszona przez Zamawiającego pełnoletnia osoba fizyczna biorąca udział w Szkoleniu.

Płatnik – pełnoletnia osoba fizyczna lub prawna, której dotyczy obowiązek dokonania płatności, wynikający z zawartej Umowy o świadczenie usług szkoleniowych. Płatnikowi przekazywana jest Faktura VAT za świadczone usługi szkoleniowe.

Umowa o świadczenie usług szkoleniowych (dalej „Umowa”) – umowa cywilnoprawna zawierana pomiędzy Zamawiającym, a Organizatorem. Jej przedmiotem jest potwierdzenie i zasady uczestnictwa w zamówionym Szkoleniu.

3. Zgłoszenie uczestnictwa w Szkoleniu

3.1. Informacja o organizowanych szkoleniach przekazywana jest potencjalnym uczestnikom w formie informacji publikowanych na stronie internetowej Organizatora oraz w wyniku działań marketingowo – promocyjnych w formie e-maila.

3.2. Chęć uczestnictwa w organizowanym Szkoleniu można zgłosić na dwa sposoby: 

 • poprzez rejestrację za pomocą formularza elektronicznego dostępnego na stronie internetowej Organizatora, lub
 • poprzez wysłanie uzupełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego w wersji WORD na adres mailowy Organizatora (formularz dostępny na stronie internetowej Organizatora).

3.3. Wypełnienie i przekazanie Organizatorowi zgłoszenia na Szkolenie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

3.4. Do uznania zgłoszenia Zamawiającego za poprawne, niezbędne jest przesłanie formularza zgłoszeniowego w wymaganym terminie oraz podanie w nim wymaganych danych:

 • nazwisko i imię;
 • numer w rejestrze biegłych rewidentów (jeśli dotyczy);
 • adres do korespondencji;
 • numer telefonu/faxu;
 • adres e-mail;
 • nazwa Płatnika;
 • adres Płatnika;
 • numer NIP Płatnika;
 • forma przekazywania faktur VAT;
 • wybór tematu i formy Szkolenia;
 • wybór opcji dotyczących noclegu (dotyczy szkoleń wyjazdowych);
 • wyrażenie zgód.

3.5. Przesyłając dane osobowe wskazane w pkt 3.4., Zamawiający zaświadcza iż uzyskał od Uczestników zgodę na udostępnienie oraz dalsze przetwarzanie tych danych przez Organizatora. 

3.6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędne podanie przez Zamawiającego danych wskazanych w pkt 3.4.

3.7. Zgłoszeń należy dokonywać do terminu wskazanego przez Organizatora. Zgłoszenia przesłane po terminie będą przyjmowane, o ile ilość uczestników danego szkolenia nie przekroczy dozwolonej ilości zgodnie z Wytycznymi organizacyjno-metodycznymi zatwierdzonymi przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów.

3.8. Ze względu na ograniczoną ilość miejsc, Organizator zastrzega sobie prawo do możliwości poinformowania Zamawiającego o braku wolnych miejsc na wybrane szkolenie. 

4. Zasady

4.1. Za moment zawarcia umowy przyjmuje się otrzymanie uzupełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego oraz potwierdzenie jego przyjęcia przez Organizatora.

4.2. Organizatorowi przysługuje wynagrodzenie za przeprowadzenie Szkolenia. Jego wysokość jest wskazana przy ofercie danego Szkolenia. Kwota wynagrodzenia wskazana jest także na przekazanej Płatnikowi Fakturze VAT. 

4.3. Wynagrodzenie za Szkolenie wyjazdowe obejmuje: opłatę za Szkolenie wyjazdowe, podręcznik/materiały wydane przez CE PIBR lub SKwP albo (alternatywnie) autorskie materiały szkoleniowe, certyfikat uczestnictwa w Szkoleniach, opiekę Organizatora, koszt zakwaterowania i wyżywienia, uczestnictwo w atrakcjach dodatkowych objętych programem Szkolenia wyjazdowego. Wynagrodzenie nie obejmuje kosztów dojazdu Uczestnika na Szkolenie wyjazdowe, dopłaty do pokoju jednoosobowego, opłat za usługi dodatkowe Hotelu, w którym organizowane jest Szkolenie wyjazdowe, opłat za wypożyczenie sprzętu (rowerów, innych). 

4.4.  Organizator zapewnia możliwość dopasowania oferty Szkolenia wyjazdowego do potrzeb danego Uczestnika (np. długość pobytu inna niż objęta ofertą), wówczas wartość przedmiotu umowy uzgodnionego między Organizatorem, a Zamawiającym jest wyceniana indywidulanie.

4.5. Wynagrodzenie za Szkolenie stacjonarne obejmuje: opłatę za Szkolenie stacjonarne, podręcznik/materiały wydane przez CE PIBR lub SKwP albo (alternatywnie) autorskie materiały szkoleniowe, certyfikat uczestnictwa oraz lunch i serwis kawowy. Wynagrodzenie nie obejmuje zakwaterowania, kosztów dojazdu Uczestnika na Szkolenie stacjonarne oraz kosztów parkingów (chyba, że takie zapisy znajdują się w ofercie danego Szkolenia stacjonarnego lub zostaną ustalone w wyniku indywidualnych uzgodnień między Organizatorem a Zamawiającym).

4.6. Wynagrodzenie za Szkolenie on-line obejmuje: opłatę za Szkolenie on-line, podręcznik/materiały wydane przez CE PIBR lub SKwP albo (alternatywnie) autorskie materiały szkoleniowe oraz certyfikat uczestnictwa w Szkoleniu on-line.

4.7. Szczegółowe warunki przeprowadzenia Szkoleń zamkniętych są ustalane indywidualnie z Zamawiającym.

4.8. Uczestnik Szkolenia zobowiązuje się:

 • uczestniczyć w szkoleniu zgodnie z wybraną formą szkolenia, przestrzegając punktualności oraz harmonogramu danego szkolenia, a także stosować się do instrukcji i poleceń Organizatora i prowadzącego Szkolenie;
 • w przypadku szkoleń on-line połączyć się według udostępnionej instrukcji logowania do Platformy szkoleniowej;
 • szanować słuszne prawa wszystkich uczestników do niezakłóconego udziału w szkoleniu, a w przypadku szkoleń stacjonarnych oraz wyjazdowych szanować zasady obowiązujące w danym miejscu szkolenia (np. hotelu); 
 • zapłacić Organizatorowi za Szkolenie zgodnie z zaakceptowaną ofertą.  

4.9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione przez uczestników w miejscu szkolenia.

4.10. Uczestnik Szkolenia jest odpowiedzialny finansowo za wyrządzone przez siebie szkody majątkowe na zasadach ogólnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

5. Warunki płatności 

5.1. Wpłaty za Szkolenie należy dokonać na konto PRO AUDIT Kancelaria Biegłych Rewidentów Sp. z o.o., ul. E. Wasilewskiego 20, 30-305 Kraków, nr 82 1240 1444 1111 0010 5063 8009 w Banku PEKAO S.A. II Oddział w Krakowie, ul. Kapelanka 1.

5.2. Opłata za Szkolenie powinna zostać uiszczona w terminie do 7 dni przed Szkoleniem, podając w tytule imię i nazwisko oraz termin Szkolenia. 

5.3. Do opłaty za Szkolenie doliczany jest podatek VAT w wysokości 23%.

5.4. Opłata za Szkolenie wyjazdowe odbywa się według następującego harmonogramu:

 • przedpłata w wysokości 50% wartości Szkolenia wraz z pobytem płatna do dnia wskazanego przez Organizatora w ofercie Szkolenia wyjazdowego;
 • pozostała kwota płatna do dnia wskazanego przez Organizatora w ofercie Szkolenia wyjazdowego.

5.5. Faktura VAT zawiera dane Płatnika podane w formularzu. Jest ona wystawiana najpóźniej w terminie do 7 dni po zakończeniu Szkolenia i przesyłana zgodnie z formą wybraną w formularzu zgłoszeniowym: elektronicznie lub w wersji papierowej (pocztą tradycyjną).

6. Rezygnacja z uczestnictwa w Szkoleniu/prawo do odstąpienia od umowy i odpowiedzialność

6.1. Każdemu Uczestnikowi Szkolenia przysługuje prawo do odstąpienia od umowy. Szczegółowe kwestie odstąpienia od umowy i rezygnacji z uczestnictwa w Szkoleniu oraz odpowiedzialność opisane zostały poniżej.

6.2. Rezygnacja z udziału w Szkoleniu stacjonarnym oraz on-line powinna nastąpić w formie pisemnej (e-mail) najpóźniej na 14 dni przed planowanym Szkoleniem. Rezygnacja w terminie późniejszym wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów.  

6.3. Rezygnacja z udziału w Szkoleniu wyjazdowym powinna nastąpić w formie pisemnej (e-mail), ale nie zwalnia ona z pokrycia przez Płatnika następujących kosztów:

 • do dnia wskazanego przez Organizatora (to jest ostatni dzień na wysyłanie zgłoszeń) – bezkosztowo;
 • do 10 dni od terminu wskazanego w pkt a) (dokładny termin podany przez Organizatora w ofercie Szkolenia wyjazdowego) – 50% wartości Szkolenia wraz z pobytem;
 • po terminie wskazanym w pkt b) – 100% wartości Szkolenia wraz z pobytem.

6.4. Rezygnacja z udziału w Szkoleniu otwartym oraz zamkniętym jest ustalana indywidualnie z Zamawiającym. 

6.5. Nieobecność na Szkoleniu nie zwalnia z obowiązku dokonania płatności.

7. Zmiana terminu lub odwołanie Szkolenia

7.1. Szkolenia są realizowane, jeżeli zgłosi się odpowiednia ilość uczestników umożliwiająca utworzenie grupy.

7.2. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Szkolenia lub zmiany jego terminu z przyczyn od siebie niezależnych. Uczestnicy zostają niezwłocznie poinformowani o tym fakcie. 

7.3. W przypadku odwołania Szkolenia Organizator zwraca 100% wartości wpłaconej kwoty za Szkolenie na konto, z którego otrzymano wpłatę. 

7.4. W przypadku zmiany terminu Szkolenia, Uczestnikowi przysługuje prawo bezpłatnej rezygnacji z uczestnictwa w Szkoleniu w zmienionym terminie oraz pełen zwrot wpłaconej kwoty za Szkolenie.

8. Informacje techniczne i prawne

8.1. Do udziału w Szkoleniach on-line niezbędne jest spełnienie przez Uczestnika następujących wymagań technicznych oraz sprzętowych:

 • Wymagania sprzętowe: komputera z głośnikami i mikrofonem (wbudowane lub zewnętrzne), procesora dwurdzeniowego z 2GHz lub lepszy (zalecany czterordzeniowy), 2GB pamięci RAM (zalecane 4 GB lub więcej), kamera internetowa (opcjonalne).
 • Oprogramowanie: system operacyjny taki jak Windows 8 (zalecany Windows 10), Mac OS wersja 10.13 (zalecana jak najnowsza wersja), Linux lub Chrome OS, aktualne wersje przeglądarek internetowych: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Safari czy Opera (rekomendowana przeglądarka to Google Chrome lub Mozilla Firefox), dostęp do Internetu o prędkości min. 1Mbps.

8.2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:

 • błędne podanie adresu e-mail służącego do rejestracji na platformie szkoleniowej w wybranym Szkoleniu on-line, uniemożliwiające wzięcie w nim udziału;
 • niespełnienie przez Uczestnika warunków technicznych wskazanych w niniejszym Regulaminie, uniemożliwiające lub utrudniające wzięcie udziału w Szkoleniu on-line;
 • nieprawidłowe działanie urządzeń Uczestnika, skutkujące brakiem możliwości wzięcia udziału w Szkoleniu on-line lub zakłóceniami w uczestnictwie w Szkoleniu on-line.

8.3. Materiały szkoleniowe przekazywane uczestnikom Szkoleń chronione są prawem autorskim zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1062), tym samym nie mogą być one rozpowszechniane, reprodukowane, modyfikowane, tłumaczone i dystrybuowane bez pisemnej zgody Nexia Pro Audit. 

8.4. Uczestnicy szkoleń stacjonarnych otrzymują zaświadczenia ukończenia Szkolenia do rąk własnych. W przypadku Szkoleń on-line, zaświadczenie jest przekazywane na adres e-mail Uczestnika w formie pliku pdf.

8.5. Kwestie dotyczące przetwarzania danych osobowych udostępnionych Organizatorowi zostały szerzej rozwinięte w Polityce Prywatności na stronie internetowej Nexia Pro Audit.

9. Reklamacje

9.1. Zamawiający ma prawo do składania reklamacji dotyczących realizacji Szkoleń w terminie 14 dni roboczych od daty zakończenia Szkolenia.

9.2. Reklamacje należy zgłaszać w formie pisemnej:

 • listem na adres Organizatora wskazany w pkt 1.1. Regulaminu lub;
 • drogą mailową na adres szkolenia@nexiaproaudit.pl.

9.3. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać:

 • dane kontaktowe reklamującego Szkolenie (Uczestnika lub Zamawiającego);
 • uzasadnienie merytoryczne i formalne reklamacji (powodem reklamacji nie mogą być sytuacje lub zdarzenia niezależne od Organizatora);
 • oczekiwania Zamawiającego wobec Organizatora.

9.4. Zgłoszona reklamacja zostanie rozpatrzona nie później niż w ciągu 30 dni roboczych liczonych od momentu otrzymania przez Organizatora zgłoszenia reklamacyjnego, a w przypadkach wymagających dodatkowych czynności wyjaśniających czas ten może ulec wydłużeniu.

9.5. Organizator zastrzega sobie prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpatrzenia, jeżeli reklamacja zostanie złożona po przekroczeniu terminu, o którym mowa w pkt 9.1. lub jeśli wynikać będzie ona z nieznajomości postanowień niniejszego Regulaminu.

10. Postanowienia końcowe

10.1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego publikacji na stronie Organizatora i zostaje wprowadzony na czas nieokreślony.

10.2. W sprawach nieuregulowanych zapisami niniejszego regulaminu, zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa.

10.3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie wprowadzone zmiany obowiązują od daty opublikowania zaktualizowanego Regulaminu na stronie Organizatora. Umowy zawarte przed wprowadzeniem zmian do niniejszego Regulaminu będą realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu zawarcia Umowy. 

10.4. Organizator zastrzega, że treści przekazywane w trakcie szkolenia mają charakter wyłącznie edukacyjny. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe u uczestników lub osób trzecich w związku z wykorzystywaniem przez uczestników informacji, wiedzy lub umiejętności zdobytych w trakcie szkolenia, w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem.

10.5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 4 listopada 2021 r.