Aktualności

/
/
/
Polski Ład – podsumowanie zmian

Polski Ład – podsumowanie zmian

W dniu 15 listopada 2021 r. Prezydent RP podpisał ustawę o nowych zmianach podatkowych, które są wprowadzane w ramach Polskiego Ładu. Większość zmian obowiązuje od 1 stycznia 2022 r. i dotyczą one m.in.:

I. PIT i ZUS

 • Podwyższenie stałej kwoty wolnej od podatku do 30.000 zł (nie dotyczy przedsiębiorców opodatkowanych liniowo stawką 19%).
 • Podwyższenie kwoty obowiązywania wyższej stawki PIT z 85.528 zł do 120.000 zł (dochody powyżej tej kwoty będą podlegać opodatkowaniu stawką 32%).
 • Wyłączenie możliwości odliczenia składki zdrowotnej od PIT.
 • Wzrost wysokości tej składki dla niektórych przedsiębiorców.

Wzrost wysokości składki zdrowotnej dotyczy przede wszystkim przedsiębiorców rozliczających PIT według skali podatkowej (wysokość składki 9%), opodatkowanych podatkiem liniowym (4,9%) oraz opodatkowanych ryczałtem PIT (9% od podstawy wymiaru określonej na podstawie rocznych przychodów).

 • Ustalenie jednolitego terminu rozliczenia składek zdrowotnych i społecznych na 20-go dnia każdego miesiąca.
 • Wprowadzenie tzw. „ulgi dla klasy średniej” liczonej według dwóch wzorów wskazanych w przepisach. Chodzi o osoby, których roczne przychody wynoszą od 68.412 zł do 133.692 zł. Dotyczy ona osób zatrudnionych na podstawie stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy, a także przedsiębiorców (osób fizycznych) opodatkowujących dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej według skali.
 • Niższy ryczałt od przychodów ewidencjonowanych dla niektórych grup zawodowych, np. z branży IT (12%, wcześniej 15%) oraz nowa stawka ryczałtu 14%, m.in. dla architektów.
 • Likwidacja karty podatkowej (przedsiębiorcy, którzy do tej pory z niej korzystali, będą mogli kontynuować rozliczanie w ten sposób).

Polski Ład to nie tylko zmiany PIT i ZUS wymienione wyżej. W tym obszarze możemy wymienić także inne zmiany, które są istotne dla specyficznych grup, m.in.: ulga dla pracujących emerytów, ulga dla dużych rodzin, ulga na powrót, zmiany w opodatkowaniu samochodów służbowych, obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych przy użyciu programów komputerowych i inne.

II. CIT

 • Zmiany w zakresie estońskiego CITu

Estoński CIT jest stosunkowo nową formą opodatkowania funkcjonującą w Polsce od 2021 roku. Po wprowadzeniu zmian określonych w Polskim Ładzie, estoński CIT może okazać się interesującą opcją dla wielu przedsiębiorców. Zmiany te dotyczą m.in.: dostępności estońskiego CIT także dla spółdzielni, spółek komandytowych i komandytowo-akcyjnych; zmniejszenia/zlikwidowania (pod pewnymi warunkami) dodatkowego obciążenia podatkowego w związku z nowym systemem rozliczeń podatkowych (brak opodatkowania na wejściu i wyjściu); zmniejszenia efektywnego obciążenia podatkowego (do 20% dla małych podatników i ok. 25% dla pozostałych podmiotów); zniesienia obowiązku ponoszenia nakładów inwestycyjnych; zniesienia limitu przychodowego, który warunkował możliwość skorzystania z tej opcji opodatkowania.

 • Podatek minimalny

– Nowy podatek dotyczący podatników CIT, którzy albo wykazali stratę podatkową za rok podatkowy albo mieli bardzo niską proporcję dochodów do opodatkowania (równą lub niższą 1%).

– Jego wysokość wynosi 10% podstawy opodatkowania wyliczanej na podstawie określonego wzoru z odliczeniem przysługujących zwolnień.

– Nie dotyczy przedsiębiorstw finansowych, podatników rozpoczynających działalność (w pierwszych 3 latach podatkowych działalności), podmiotów, które odnotowały większy niż 30% spadek przychodów (w stosunku do poprzedniego roku podatkowego) oraz podatników, których udziałowcami są wyłącznie osoby fizyczne (pod warunkiem, że podatnik nie posiada udziałów w innej spółce lub funduszu inwestycyjnym).

 • WHT (Podatek u źródła)

– Wprowadzenie ograniczenia kwotowego dotyczącego zwolnień lub niższych stawek WHT – mają obowiązywać tylko wtedy, gdy płatności na rzecz jednego odbiorcy nie przekraczają 2.000.000 zł rocznie.

 – Udogodnienie rozliczenia podatku poprzez rozszerzenie zakresu opinii (o stosowaniu zwolnienia z poboru podatku u źródła (WHT)) również na inne zwolnienia z WHT/obniżone stawki podatkowe, które są przewidziane w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania.

– Wprowadzenie możliwości złożenia oświadczenia do US o spełnieniu wszystkich warunków uprawniających do zwolnienia z WHT/ stosowania obniżonej stawki podatku podpisanego tylko przez wyznaczonego członka zarządu, a nie wszystkich członków zarządu.

– Wprowadzenie możliwości posługiwania się kopią certyfikatu rezydencji podatkowej w każdym przypadku (każdej płatności bez względu na jej rodzaj czy wysokość).

– Rozszerzenie definicji „należytej staranności”.

 • Ulgi podatkowe

– Ulga na robotyzację – dotyczy inwestycji na zakup robota przemysłowego (koszty kwalifikowane to np. zakup nowych maszyn, nabycie WNIP niezbędnych do ich uruchomienia i użytkowania czy nabycie usług szkoleniowych).

– Ulga na prototyp – dotyczy wprowadzenia na rynek nowego produktu (koszty kwalifikowane inne niż wyżej, tutaj to m.in.: zakup maszyn niezbędnych do uruchomienia produkcji wraz z kosztami ich ulepszenia i dostosowania, koszt nabycia materiałów i surowców a także koszty badań, ekspertyz, przygotowania dokumentacji do uzyskania certyfikatu).

– Zmiany w rozliczaniu ulg B+R oraz IP Box – wprowadzenie możliwości jednoczesnego wykorzystania tych ulg do tego samego dochodu.

– Ulga na innowacyjnych pracowników – w przypadku prowadzenia działalności B+R podatnik ma prawo do obniżenia zaliczek na podatek dochodowy zapłacony od wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w projekty B+R (dotyczy pracowników, których zaangażowanie w projekt wynosi min. 50% całkowitego czasu pracy).

– Ulga konsolidacyjna – dotyczy podatników, którzy identyfikują przychody inne niż przychody z zysków kapitałowych oraz nabędą udziały spółki posiadającej osobowość prawną (koszty kwalifikowalne to m.in.: koszt obsługi prawnej, wydatki na sporządzenie planów połączeń czy audyty). 

– Ulga na ekspansję – dotyczy podmiotów, które chciałyby rozszerzyć swoją działalność o nowe rynki zbytu (koszty kwalifikowalne to m.in.: koszty związane z działaniami promocyjnymi, udziałami w targach i przetargach).

 • Ceny transferowe

Zmiany obejmują m.in.: nowe terminy wykonywania obowiązków, doprecyzowanie sposobu ustalania wartości transakcji kontrolowanej, określenie listy dodatkowych wyłączeń i obowiązku przygotowania lokalnej dokumentacji cen transferowych oraz przypadki wyłączenia z obowiązku zawarcia analizy cen transferowych w dokumentacji. Oprócz tego Polski Ład wprowadza obowiązek sporządzenia dokumentacji cen transferowych według wzoru elektronicznego (dokumentacja nie będzie mogła być podpisana przez pełnomocnika), określa zmiany w treści oświadczeń, zmiany w sankcjach karnych oraz znosi obowiązek wymogu wartościowego do sporządzania dokumentacji grupowej (tzw. Master file).

 • Inne zmiany dotyczące CIT

– Obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych (ewidencji podatkowych) przy użyciu programów komputerowych, a także obowiązek ich przesyłania w formie ustrukturyzowanej w terminie złożenia zeznania za rok podatkowy (obowiązek ten wejdzie w życie 1 stycznia 2023 r.).

– Wprowadzenie opodatkowania z tytułu „przerzucanych dochodów” (19%).

– Brak limitu kosztów z tyt. usług niematerialnych i licencji, ponoszonych na rzecz podmiotów powiązanych.

– Zakaz zaliczania do kosztów uzyskania przychodu wydatków poniesionych przez spółkę w związku ze świadczeniem wykonanym przez podmiot powiązany albo wspólnika bądź akcjonariusza tej spółki, jeśli taki wydatek stanowi ukrytą dywidendę (przepis ten wejdzie w życie od 2023 roku).

– Wprowadzenie nowych regulacji dot. opodatkowania spółek holdingowych,  obejmujące zwolnienia z CIT, ale tylko w przypadku uznania danego podmiotu za tzw. spółkę holdingową.

III. VAT

 • Przepisy wprowadzające grupy VAT – podmioty, między którymi występują powiązania finansowe, ekonomicznie i organizacyjnie będą mogły wspólnie rozliczać się dla potrzeb VAT funkcjonując w formie tych grup.
 • Dobrowolne opodatkowanie VAT usług finansowych (z wyłączeniem usług ubezpieczeniowych), które do tej pory korzystały z ustawowego zwolnienia z VAT (w przypadku wyboru przedsiębiorca ma możliwość odliczenia VAT z faktur zakupu).
 • Brak konieczności złożenia czynnego żalu przy wysyłce korekty JPK_V7 dotyczącej wyłącznie części ewidencyjnej (np. w przypadku korekty niewpisanego kodu GTU, co nie wpływa na wysokość podatku).
 • Zniesienie możliwości otrzymania WIS (Wiążącej Informacji Stawkowej) w przypadku, gdy zakres przedmiotowy wniosku jest przedmiotem porozumienia inwestycyjnego.
 • Obowiązek zapewnienia klientom możliwości płatności bezgotówkowych oraz połączenie terminali płatniczych z kasami online.
 • Wprowadzenie nowego narzędzia kontrolnego US w postaci „nabycia sprawdzającego” (do weryfikacji czy wszystkie transakcje są ewidencjonowane na kasie fiskalnej a paragony są wydawane klientom).

IV. Pozostałe zmiany

 • Wprowadzenie nowych limitów transakcji bezgotówkowych w wysokości 8.000 zł (wcześniej 15.000 zł) i objęcie tym limitem także transakcji B2C (przedsiębiorca-konsument).
 • Obowiązek dostarczania drogą elektroniczną także ewidencji JPK_PKPiR (opodatkowanie na zasadach ogólnych lub liniowo), JPK_EWP (w przypadku opodatkowania ryczałtem), ewidencji środków trwałych oraz WNiP – przepisy wejdą w życie w 2023 roku.
 • Zmiany doprecyzowujące, dotyczące: exit tax, definicji właściciela rzeczywistego czy rezydencji podatkowej.
 • Wprowadzenie porozumienia inwestycyjnego, jako nowego instrumentu zarządzania ryzykiem podatkowym.
 • Zmiana konsekwencji podatkowych z tyt. pracy „na czarno” i wypłacania wynagrodzeń „pod stołem” – całość podatkowej odpowiedzialności za nielegalne zatrudnienie przeniesiona z pracownika na pracodawcę.

4 stycznia 2022
Udostępnij ten post

Zobacz inne posty w tej kategorii

Przedstawiciele naszej Firmy wzięli udział w tegorocznej konferencji Nexia EMEA Conference…

22 maja 2024

W dniu 19 kwietnia 2024 roku redakcja „Rzeczpospolitej” i „Parkietu” opublikowała wyniki…

23 kwietnia 2024

Dnia 16 grudnia 2022 roku w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej opublikowano dyrektywę…

19 marca 2024