Nasi wykładowcy

/
/
Nasi wykładowcy

Nasi wykładowcy

Dla Państwa zbudowaliśmy silny Zespół wykładowców, wybitnych w skali kraju praktyków i ekspertów

Nasi wykładowcy posiadają wiedzę praktyczną, biznesową oraz teoretyczną, a także szerokie i różnorodne doświadczenie, jak również odpowiednie kompetencje trenerskie.

Nasi 
wykładowcy

Aneta Wilk-Łyś

 • Biegły rewident z wieloletnim doświadczeniem zawodowym
 • Członek Brytyjskiego Stowarzyszenia Biegłych Rewidentów (ACCA)
 • Wykładowca Banku Światowego, w ramach którego między innymi przeprowadza szkolenia w zakresie Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej współpracując z PIBR
 • Wieloletni wykładowca z zakresu rachunkowości finansowej, rachunkowości zarządczej, MSSF (IFRS), ACCA (przygotowanie do egzaminów), CIMA (przygotowanie do egzaminów), audyt (MSB)
 • Współpracuje z firmami szkoleniowymi (m.in. BPP Professional Education) oraz z uczelniami wyższymi
 • Konsultant Banku Światowego w zespole CFRR, gdzie była odpowiedzialna za procesy szkoleniowe organizowane w ramach Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy
 • Od roku 2016 szkoli również w ramach Nexia Pro Audit, ciesząc się bardzo dobrym odbiorem wśród uczestników szkoleń
Więcej informacji

Grzegorz Skrzeszewski

 • Dyplomowany biegły księgowy z 28-letnim doświadczeniem z zakresu badania sprawozdań finansowych według MSRF największych polskich przedsiębiorstw, z różnych branż i sektorów gospodarczych
 • Od 1991 roku do 2016 pracował w firmach audytorskich Coopers&Lybrand i PwC, ostatnio na stanowisku dyrektora, członka Zarządu, gdzie odpowiadał za przeprowadzenie badań sprawozdań finansowych przedsiębiorstw przemysłowych
 • W 1992 roku dokonał pierwszego w Polsce tłumaczenia kilkusetstronicowego Podręcznika Rewizji Finansowej („Student’s Manual of Auditing” – Third Edition) z języka angielskiego na język polski na rzecz Stowarzyszenia Księgowych w Polsce
 • W latach 2007-2011 był zastępcą Prezesa i członkiem KRBR
 • W latach 2007-2015 był członkiem Regionalnej Rady KIBR w Warszawie
 • W latach 2011-2015 był członkiem Krajowej Komisji Nadzoru KIBR
 • W latach 2015-2017 członek Komisji Egzaminacyjnej KIBR, w której był odpowiedzialny za przeprowadzanie egzaminów z przedmiotów Rewizja Finansowa i z Prawa Gospodarczego, dla osób posiadających uprawnienia do wykonywania zawodu biegłego rewidenta, uzyskane w innych państwach
 • Przez dwa lata był przedstawicielem KRBR w projekcie Common Content, zrzeszającym najbardziej prestiżowe instytuty biegłych rewidentów w Europie, w celu wypracowania wspólnych założeń kształcenia i egzaminowania biegłych rewidentów w Europie
 • W latach 2017-2019 pracował w Komisji Nadzoru Audytowego w Departamencie Rachunkowości i Rewizji Finansowej Ministerstwa Finansów
 • Od 1999 roku prowadzi wykłady z zakresu MSRF i MSSF w ramach szkolenia obligatoryjnego dla biegłych rewidentów
 • Od wielu lat jest czynnym uczestnikiem różnych szkoleń, kursów i seminariów zawodowych na szczeblu międzynarodowym (między innymi w Wielkiej Brytanii, USA, Kanadzie, Belgii, Włoszech, Francji, Czechach)
 • W ciągu 10 lat corocznie aktywnie uczestniczył w konferencjach Krajowego Stowarzyszenia Stanowych Rad Rachunkowości (NASBA) w USA
Więcej informacji

Joanna Aleksandrowicz

 • Partner zarządzający i radca prawny w BG Tax & Legal
 • Posiada doświadczenie w zakresie bieżącej obsługi prawno – podatkowej podmiotów gospodarczych
 • Specjalizuje się w dokumentowaniu transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi
Więcej informacji

Krzysztof Gmur

 • Partner Nexia Pro Audit, biegły rewident z ponad 18-letnim doświadczeniem zawodowym audytora
 • W latach 1998 do 2014 pracował dla PwC (ostatnio jako Dyrektor w Dziale Audytu i Usług Doradczych)
 • Pracując w PwC, niezależnie od badania sprawozdań finansowych, należał do grupy technicznej zajmującej się analizą złożonych problemów z zakresu rachunkowości polskiej i Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) dla potrzeb klientów, zespołów audytowych i doradczych PwC
 • Od roku 2004 jest członkiem PIBR (dawniej KIBR), w tym w latach 2007-2011 był Członkiem komisji ds. opiniowania przepisów prawnych w KIBR
 • Ekspert w zakresie rewizji i sprawozdawczości finansowej opartej o polskie i międzynarodowe standardy
 • Specjalizuje się także w doradztwie i szkoleniach w zakresie MSSF/MSR
 • W latach 2009-2010 prowadził warsztaty dla członków Rad Nadzorczych, a w latach 2005-2006 oraz 2014 prowadził liczne szkolenia dla Krajowej Izby Biegłych Rewidentów
 • Jest współautorem publikacji PwC „Mine 2011- The games has changed”, współautorem książki „Komercjalizacja B+R dla praktyków” oraz autorem artykułów z zakresu MSSF
 • Prowadzi szkolenia w ramach doskonalenia zawodowego dla biegłych rewidentów w Nexia Pro Audit od 2015, ciesząc się bardzo dobry odbiorem uczestników
Więcej informacji

Mikołaj Hajduk

 • Licencjonowany doradca podatkowy wpisany na listę doradców podatkowych w 2015 roku
 • Posiada ponad 12-letnie doświadczenie w zakresie doradztwa podatkowego
 • Szkoleniowiec i wykładowca w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce, Oddział Okręgowy w Gdańsku
 • Autor publikacji z zakresu prawa podatkowego
 • Specjalizuje się przede wszystkim w doradztwie podatkowym podmiotów gospodarczych w zakresie podatków dochodowych i podatku VAT
 • Występuje również jako pełnomocnik przed organami podatkowymi oraz sądami administracyjnymi
Więcej informacji

Monika Markisz

 • Radca prawny/Doradca podatkowy
 • Prowadzi kancelarię radcy prawnego i doradcy podatkowego
 • Od kilkunastu lat doradza przedsiębiorcom, których działalność wiąże się pośrednio lub bezpośrednio z branżą nieruchomości – deweloperom, inwestorom czy wynajmującym
 • Wspiera swoim doświadczeniem zespoły badające sprawozdania finansowe
 • Specjalizuje się w prawie handlowym, gospodarczym, podatkowym i prawie pracy
 • Prowadzi poczytnego i popularnego bloga podatki-dla-prawnika.pl
 • Stale prowadzi wykłady i szkolenia dla praktyków organizowane przez SKwP, uczy podatków aplikantów radcowskich i radców prawnych
 • Autorka materiałów do szkolenia z Modułu 14 ,,Kodeks spółek handlowych dla biegłych i księgowych”
Więcej informacji

Olga Petelczyc

 • Założycielka i zarządzająca Arete Audit, której celem jest wspieranie organizacji w rozwoju zgodnie z założeniami zrównoważonego rozwoju oraz we wzmacnianiu systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem
 • Jest certyfikowaną audytorką. Zrealizowała kilkadziesiąt projektów audytowych, zarówno w kraju jak i zagranicą
 • Od 20stu lat zajmuje się prowadzeniem audytów i kontroli w obszarach zarządzania ryzykiem, kontroli wewnętrznej i ładu organizacyjnego
 • Ekspertka Climate Leadership Programme powered by UN, w ramach którego współpracuje z firmami realizującym projekty w obszarach zrównoważonego rozwoju
 • Członek grupy roboczej ds. raportowania niefinansowego przy Ministerstwie Finansów
 • Pełnomocnik Zarządu IIA Polska ds. CSR (od 2017 r.), wcześniej przez 2 lata pełniła funkcję wiceprezeski
 • Współtwórczyni programu i wykładowca w ramach studiów podyplomowych ESG w praktyce na SANS oraz wykładowcą na studiach podyplomowych m.in. na Collegium Civitas, Koźmińskim, UW, PG
 • Posiada ponad 10-letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń. Od 2020 r. prowadzi szkolenia z ESG dla firm, audytorów wewnętrznych i biegłych rewidentów, współpracuje w tym zakresie m.in. z Polską Izbą Biegłych Rewidentów
 • Autorka webinarów „Audittalks przy kawie”, które łączą tematy audytu i ESG
 • Autorka pierwszego dedykowanego dla audytorów wewnętrznych szkolenia z etyki
 • Prelegentka na krajowych i międzynarodowych konferencjach w zakresie audytu, kultury organizacji i ESG, organizowanych m.in. przez OECD, KE, ECIIA, IIA, Puls Biznesu, MF, OEE on Tour, Solidarni w rozwoju
 • W październiku 2022 r. reprezentowała IIA Polska na europejskiej, dorocznej konferencji dla audytorów w Brukseli i przedstawiła prezentację na temat: „ESG risk management”
Więcej informacji

Paula Kołodziejska

 • Aplikant radcowski przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku
 • Studentka Szkoły Głównej Handlowej z zakresu Prawa podatkowego
 • Aplikant radcowski w BG Tax & Legal, w której odpowiedzialna jest za bieżące wsparcie doradców podatkowych, przy czym specjalizuje się w podatkowych aspektach prawa własności intelektualnej oraz podatku u źródła od przychodów transgranicznych
Więcej informacji

Radomił Maślak

 • Partner Nexia Pro Audit, brytyjski biegły rewident (ACCA) z ponad 24-letnim doświadczeniem zawodowym
 • W latach 1997 – 2007 pracował w dziale audytu PwC prowadząc badania sprawozdań finansowych dla spółek i grup kapitałowych z różnych branż, w tym dla spółek notowanych na GPW i NASDAQ
 • W latach 2007 – 2020 budował, a następnie kierował grupą doradztwa księgowego w PwC, specjalizując się w doradztwie z zakresu Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, raportowaniu finansowym, tworzeniu narzędzi do sprawozdawczości finansowej
 • W latach 2011 – 2014, pracując w PwC, był konsultantem Banku Światowego i Ministerstwa Finansów
 • Współkierował Akademią PwC, która organizuje zewnętrzne i wewnętrzne szkolenia z zakresu m.in. rachunkowości i sprawozdawczości finansowej
 • Prowadził warsztaty dla członków Rad Nadzorczych organizowanych przez Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
 • Od roku 2020 prowadzi obligatoryjne szkolenia dla biegłych rewidentów w Nexia Pro Audit
Więcej informacji

Sylwia Czub-Kiełczewska

 • Ekspertka ds. ochrony danych osobowych. Audytorka wewnętrzna PN-ISO/IEC 27001
 • Autorka i współautorka komentarzy i książek o RODO
 • Posiada wieloletnie doświadczenie w koordynacji procesów bezpieczeństwa informacji
 • Obecnie wspiera swoją wiedzą i doświadczeniem procesy ochrony informacji w spółkach kapitałowych, agencjach reklamowych, firmach produkcyjnych i podmiotach publicznych
 • Ekspertka LEX ODO, która od 12 lat prowadzi szkolenia, świadczy usługi zewnętrznego IOD oraz audytów zgodności z RODO
 • Prowadzi zajęcia z ochrony danych osobowych w ramach studiów podyplomowych w Lubelskiej Akademii WSEI oraz Politechnice Białostockiej
 • Prowadzi bloga o RODO (sylwiaczub.pl)
 • Od 2014 roku prowadzi stałą kolumnę o ochronie danych osobowych w branżowym czasopiśmie „Bibliotekarz”
 • Przez ponad 6 lat była związana zawodowo z Instytutem Książki, w którym koordynowała procesy bezpieczeństwa informacji
Więcej informacji

Tomasz Zielke

 • Partner ESO Audit s.c., biegły rewident z kilkunastoletnim doświadczeniem zawodowym
 • Był autorem materiałów dotyczących powiadomień o zmianach w przepisach w tzw. systemie KIBR-ALERT
 • Przez 11 lat pracował dla PwC (ostatnio jako Wicedyrektor w Dziale Audytu i Usług Doradczych w gdańskim biurze PwC oraz członek Zarządu PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. w Polsce)
 • Pracując w PwC, niezależnie od badania sprawozdań finansowych, należał do grupy technicznej zajmującej się analizą złożonych problemów z zakresu rachunkowości polskiej i Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) dla potrzeb klientów, zespołów audytowych i doradczych PwC
 • Jest ekspertem w zakresie rewizji i sprawozdawczości finansowej opartych o polskie i międzynarodowe standardy
 • Przygotowywał i prowadził szereg szkoleń z zakresu MSSF, zasad rachunkowości i sprawozdawczości zgodnych z polskimi standardami rachunkowości, metodologii badania sprawozdań finansowych
 • Prowadzi również od samego początku, to jest od 2012 roku szkolenia, organizowane przez Nexia Pro Audit
Więcej informacji

Waldemar Majek

 • Prezes Zarządu Polskiego Towarzystwa Walki z Mukowiscydozą – funkcja społeczna
 • Ekspert specjalizujący się w zakresie rewizji finansowej, kontroli wewnętrznej i audytu wewnętrznego
 • Konsultant Banku Światowego przy Szwajcarsko-Polskim Programie Współpracy
 • Współautor książki z dziedziny ładu korporacyjnego – „Komitet audytu – pierwsze kroki. Przewodnik dla praktyków”
 • W przeszłości dyrektor zarządzający jednej z największych firm szkoleniowych BPP Professional Education w Polsce
 • Doświadczenie w audycie i konsultingu zdobywał głównie w PwC w Holandii, Irlandii oraz Polsce. Jako menedżer działu usług zapewniających i doradczych nadzorował badania sprawozdań finansowych spółek z sektora usług finansowych (banki, zakłady ubezpieczeń, fundusze inwestycyjne) i spółek z innych branż
 • Od 2005 r. jest członkiem ACCA i uzyskał tytuł Fellow Member
 • Posiada kwalifikację Certified Internal Auditor (CIA) i należy do Stowarzyszenia Audytorów Wewnętrznych IIA Polska
 • Posiada akredytację The Institute of Internal Auditors (IIA Global) w zakresie zewnętrznej oceny jakości funkcji audytu wewnętrznego (Quality Assurance Validator)
Więcej informacji

Wioleta Biel-Madoń

 • Licencjonowany Doradca podatkowy z wieloletnim doświadczeniem zawodowym. Prezes Zarządu BG TAX & LEGAL
 • Doświadczenie zdobywała m.in. w Deloitte – jednej z największych spółek świadczących usługi doradztwa podatkowego na świecie
 • Specjalizuje się w podatkach dochodowych, międzynarodowej optymalizacji podatkowej, planowaniu podatkowym oraz bieżącej obsłudze korporacyjnej spółek prawa handlowego
 • Doradza głównie w przedmiocie prawidłowego rozliczania pracowników i implikacji podatkowych transgranicznych przepływów pieniężnych
 • Asystowała przy wielu transakcjach restrukturyzacyjnych zarówno z wykorzystaniem podmiotów prawa polskiego, jak i prawa obcego
 • Wykładowca MDDP Akademia Biznesu, a także Szef studiów podyplomowych oraz wykładowca w Wyższej Szkole Administracji i Biznesu w Gdyni
 • Autorka licznych publikacji z zakresu zarówno polskiego, jak i zagranicznego systemu podatkowego
Więcej informacji

Wojciech Gandurski

 • Partner zarządzający BG TAX & LEGAL
 • Od 2019 roku Prezes BG Finance Sp. z o.o.
 • Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie obsługi podmiotów gospodarczych
 • Doświadczenie zdobywał w spółkach doradczych Wielkiej Czwórki (PwC, Deloitte Poland)
 • Specjalizuje się w podatku CIT i postępowaniach podatkowych oraz ryzyku działań restrukturyzacyjnych
 • Posiada doświadczenie jako Radca prawny i Starszy konsultant w Deloitte Poland
Więcej informacji