Aktualności

/
/
/
Wiążąca informacja stawkowa od listopada 2019 roku

Wiążąca informacja stawkowa od listopada 2019 roku

Regulacje dotyczące Wiążącej Informacji Stawkowej (WIS) wprowadziła ustawa z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1751).

Podatnicy będą mogli wystąpić z wnioskiem o wydanie WIS już od 1 listopada 2019 r., przy czym WIS będzie dotyczyć stanu prawnego, który zacznie obowiązywać dopiero od 1 kwietnia 2020 r. Od tego dnia bowiem będą stosowane nowe przepisy dotyczące sposobu identyfikowania towarów i usług na potrzeby VAT według:

  • Nomenklatury scalonej (CN),
  • Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB),
  • Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU 2015) 
  • oraz przepisy dotyczące nowej matrycy stawek tego podatku.

WIS wydana dla określonego towaru/usługi – zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Dyrektora KIS – będzie chroniła również inne podmioty niż wnioskodawca. Zgodnie z ustawą nowelizującą, zastosowanie się do WIS wydanej dla innego podatnika, ale dotyczącej danego towaru (usługi) będzie dawało ochronę wskazaną w art. 14k-14m Ordynacji podatkowej (przewidzianą dla interpretacji).

Wniosek o wydanie WIS będzie podlegał opłacie w wysokości 40 zł. Natomiast w przypadku wniosku dotyczącego kilku towarów i usług składających się, w ocenie wnioskodawcy, razem na jedną czynność podlegającą opodatkowaniu, opłata ustalana będzie jako iloczyn kwoty 40 zł i liczby podanych we wniosku towarów oraz usług.

Opłata za wydanie WIS będzie podlegała zwrotowi:

  • w całości – w przypadku wycofania wniosku (nie później niż w terminie 30 dni od dnia jego wycofania),
  • w części przekraczającej należną wysokość – w przypadku uiszczenia jej w wysokości wyższej od należnej (nie później niż w terminie 30 dni od dnia zakończenia postępowania w sprawie wydania WIS).

22 listopada 2019
Udostępnij ten post

Zobacz inne posty w tej kategorii

W dniu 19 kwietnia 2024 roku redakcja „Rzeczpospolitej” i „Parkietu” opublikowała wyniki…

23 kwietnia 2024

Dnia 16 grudnia 2022 roku w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej opublikowano dyrektywę…

19 marca 2024

Idzie nowe. Rada Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (RMSR) poinformowała, że…

5 marca 2024