Aktualności

/
/
/
Nowy standard – KSUA 3001PL (dot. ESEF)

Nowy standard – KSUA 3001PL (dot. ESEF)

W dniu 17 grudnia 2021 r. Krajowa Rada Biegłych Rewidentów podjęła uchwałę w sprawie krajowego standardu usług atestacyjnych innych niż badanie i przegląd 3001PL – „Badanie sprawozdań finansowych sporządzonych w jednolitym elektronicznym formacie raportowania” (KSUA 3001PL).

Standard stosuje się do badania sprawozdań finansowych emitentów, jak również do badania sprawozdań finansowych oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych jednostek niebędących emitentami, sporządzanych zgodnie z MSSF i w jednolitym elektronicznym formacie raportowania – ESEF (European Single Electronic Format).

W ramach badania biegły rewident ocenia, czy sprawozdanie finansowe sporządzone w formacie ESEF spełnia we wszystkich istotnych aspektach wymogi Rozporządzenia ESEF (Rozporządzenie  delegowane Komisji (UE) 2019/815 z dnia 17 grudnia 2018 r. uzupełniające dyrektywę 2004/109/WE Parlamentu Europejskiego i Rady). Ocena zgodności jest częścią realizacji obowiązków związanych z ustawowym badaniem sprawozdań finansowych.

Zgodnie z informacjami zawartymi w uchwale PIBR, nowy standard KSUA 3001PL ma zastosowanie za okresy sprawozdawcze kończące się dnia 31 grudnia 2021 r. i później.

PANA zatwierdziło uchwałę dnia 22 grudnia 2021 r. Z tym dniem uchwała zaczęła obowiązywać.

Przypomnijmy, że pod koniec 2021 roku w ustawie o rachunkowości wprowadzono regulacje dotyczące sporządzenia sprawozdań finansowych w jednolitym elektronicznym formacie. Ze szczegółami można zapoznać się tutaj.

10 stycznia 2022
Udostępnij ten post
Share on facebook
Share on linkedin
Share on email

Zobacz inne posty w tej kategorii

W dniu 15 listopada 2021 r. Prezydent RP podpisał ustawę o nowych zmianach podatkowych, które s…

4 stycznia 2022

Zgodnie z opublikowanym w dniu 3 grudnia 2021 roku…

8 grudnia 2021

15 listopada 2021 roku Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 14 październi…

22 listopada 2021