Aktualności

/
/
/
Zmiany Rady Międzynarodowych Standardów Rachunkowości do MSR 7 i MSSF 7 w zakresie ustaleń dotyczących finansowania zobowiązań wobec dostawców

Zmiany Rady Międzynarodowych Standardów Rachunkowości do MSR 7 i MSSF 7 w zakresie ustaleń dotyczących finansowania zobowiązań wobec dostawców

17 lipca 2023 r. została przyjęta przez instytucje unijne zmiana z maja 2023 roku dotycząca MSR 7 i MSSF 7.

W maju 2023 roku, Rada Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (IASB) opublikowała „Umowy finansowania zobowiązań wobec dostawców” (zmiany do MSR 7 i MSSF 7), celem zwiększenia przejrzystości oraz użyteczności informacji dostarczanych przez jednostki na temat umów finansowania zobowiązań wobec dostawców.

Do standardu MSR 7 zostały dodane paragrafy 44F-44H oraz 62-63. Poniżej kilka zdań na temat wprowadzonych zmian:

 • Paragraf 44F obowiązek ujawniania informacji na temat umów zawartych z dostawcami, dzięki czemu użytkownik sprawozdania finansowego będzie miał możliwość ocenić wpływ tych umów na zobowiązania i przepływy pieniężne oraz płynność finansową przedsiębiorstwa.

 • Paragraf 44G – zmiany doprecyzowują cechy umów finansowania zobowiązań wobec dostawców (potocznie określane jako finansowanie łańcucha dostaw, finansowanie zobowiązań czy faktoring odwrotny) tj. co najmniej jeden dostawca usług finansowych (np. bank) oferuje zapłatę zobowiązań jednostki, która z kolei zgadza się na rozliczenie z jednostką finansującą zgodnie z warunkami w umowie, tj. w tym samym dniu lub w terminie późniejszym. W rezultacie, jednostka zyskuje wydłużony termin płatności, a dostawca otrzymuje swoją należność w wymaganym terminie lub wcześniej.

 • Paragraf 44H – obowiązek ujawniania informacji z paragrafu 44F obejmuje:
  a) zasady i warunki umów (na przykład przedłużone terminy płatności i udzielone zabezpieczenia lub gwarancje)

  b) stan na początek i koniec okresu sprawozdawczego zobowiązań:
  – wartość bilansowa zobowiązań finansowych z tytułu umów finansowania dostawców oraz pozycje, w których te zobowiązania są prezentowane
  – wartość bilansową zobowiązań finansowych za które dostawcy otrzymali już zapłatę od dostawców finansowania
  – zakres terminów zobowiązań finansowych ujawnionych w pierwszym podpunkcie i porównywalnych zobowiązań handlowych, które nie są częścią umowy finansowej dostawcy
  c) rodzaj i skutek niepieniężnych zmian wartości bilansowej zobowiązań finansowych będących częścią umowy

 • Paragraf 62 – zmiany obowiązują dla sprawozdań rocznych rozpoczynających się od 1 stycznia 2024 r. z możliwością wcześniejszego zastosowania.

 • Paragraf 63 – jednostka nie ma obowiązku do ujawniania informacji porównawczych za okresy sprawozdawcze przed rozpoczęciem rocznego okresu sprawozdawczego, w którym zmiany zostały wprowadzone po raz pierwszy. Wprowadzone wymogi nie muszą być ujawnianie w przypadku sprawozdawczości śródrocznej w pierwszym okresie sprawozdawczym.

Z kolei do standardu MSSF 7 został dodany paragraf 44JJ, wspominający o zmianie paragrafu B11F związanego z ujawieniami dotyczącymi ryzyka płynności o ujawnienie informacji zawartych w paragrafie 44G MSR 7. Jednostka stosuje tę zmianę, gdy obowiązują ją zmiany do MSR 7, opisane wyżej.

Podsumowanie:

Wprowadzone zmiany są istotne oraz aktualne ze względu na fakt, iż faktoring odwrotny stał się bardzo popularnym źródłem finansowania w ostatnich latach. Podstawową zaletą korzystania z faktoringu odwrotnego jest fakt, iż przedsiębiorca ma uregulowane w terminie zobowiązania, a dodatkowo wolne środki, którymi dysponuje i może przeznaczyć na inny cel, nie zaciągając dodatkowego finansowania zewnętrznego.

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu.

3 Sierpień 2023
Udostępnij ten post

Zobacz inne posty w tej kategorii

W dniu 19 kwietnia 2024 roku redakcja „Rzeczpospolitej” i „Parkietu” opublikowała wyniki…

23 kwietnia 2024

Dnia 16 grudnia 2022 roku w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej opublikowano dyrektywę…

19 marca 2024

Idzie nowe. Rada Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (RMSR) poinformowała, że…

5 marca 2024