Aktualności

/
/
/
Terminy podpisania umowy z firmą audytorską

Terminy podpisania umowy z firmą audytorską

Chociaż do zamknięcia sprawozdań finansowych za rok 2020 i ich badania zostało jeszcze kilka miesięcy to już teraz należy pomyśleć o dokonaniu wyboru firmy audytorskiej.

Jak wskazuje wprost art. 66 ust. 4 ustawy o rachunkowości, wyboru firmy audytorskiej nie może dokonać kierownik jednostki, natomiast kierownik jednostki zawiera z firmą audytorską umowę o badanie sprawozdania finansowego w terminie umożliwiającym firmie audytorskiej udział w inwentaryzacji znaczących składników majątkowych (art. 66 ust. 5 ustawy o rachunkowości).

Na obowiązek udziału biegłego rewidenta w inwentaryzacji znaczących składników majątkowych wskazuje również stanowisko Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie inwentaryzacji drogą spisu z natury zapasów materiałów, towarów, wyrobów gotowych i półproduktów (Dz. Urz. Min. Fin. z 2016 r. poz. 55). Spółka powinna zapewnić w szczególności by wybór podmiotu uprawnionego i zawarcie umowy o badanie nastąpiły przed rozpoczęciem inwentaryzacji zapasów drogą spisu z natury oraz aby biegły rewident został:

  • zawiadomiony o terminach przeprowadzenia spisu z natury,
  • poinformowany o przeprowadzaniu spisu z natury w szczególnych warunkach, np. wymagających odpowiednich uprawnień lub wyposażenia.

Należy też mieć na uwadze, że nie zawsze długość umowy o badanie może być dowolna. W przypadku badania ustawowego, pierwsza umowa o badanie sprawozdania finansowego jest zawierana z firmą audytorską na okres nie krótszy niż dwa lata z możliwością przedłużenia na kolejne co najmniej dwuletnie okresy.

Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 pkt 1 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, badanie ustawowe jest to badanie rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej lub badanie rocznego sprawozdania finansowego, którego obowiązek przeprowadzania wynika z art. 64 ustawy o rachunkowości, przepisów innych ustaw lub przepisów prawa Unii Europejskiej, przeprowadzane zgodnie z krajowymi standardami badania.

Koszty przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego ponosi badana jednostka.

Za nieważne z mocy prawa uznaje się wszelkie klauzule umowne w umowach zawartych przez badaną jednostkę, które ograniczałyby możliwość wyboru firmy audytorskiej przez organ dokonujący wyboru firmy audytorskiej, na potrzeby przeprowadzenia badania ustawowego sprawozdań finansowych tej jednostki, do określonych kategorii lub wykazów firm audytorskich.

4 października 2020
Udostępnij ten post

Zobacz inne posty w tej kategorii

W dniu 19 kwietnia 2024 roku redakcja „Rzeczpospolitej” i „Parkietu” opublikowała wyniki…

23 kwietnia 2024

Dnia 16 grudnia 2022 roku w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej opublikowano dyrektywę…

19 marca 2024

Idzie nowe. Rada Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (RMSR) poinformowała, że…

5 marca 2024