Aktualności

/
/
/
Rekomendacje KSR – sprawozdania 2022

Rekomendacje KSR – sprawozdania 2022

Podobnie jak w ostatnich latach, kiedy sprawozdania finansowe były sporządzane w okolicznościach pandemii COVID-19, czy w ostatnim roku kiedy wybuchła wojna w Ukrainie, również w tym roku Komitet Standardów Rachunkowości wydał rekomendacje, które mogą być wsparciem dla sporządzających sprawozdania finansowe i sprawozdania z działalności za rok 2022.

Zwrócono uwagę, że szczególne warunki, związane z niepewnością otoczenia gospodarczego, spowodowaną głównie agresją Rosji na Ukrainę oraz pandemią COVID-19, wymagają uwzględnienia w sporządzanych sprawozdaniach. Chodzi głównie o sprawozdania sporządzane na 31.12.2022, ale rekomendacje mogą być również stosowane wtedy, kiedy dzień bilansowy przypada w pierwszej połowie 2023 roku.

Założenie kontynuacji działalności

W obecnych warunkach niepewności mogą pojawiać się dodatkowe okoliczności wskazujące na zagrożenia kontynuacji działalności oraz wpływające na końcową ocenę założeń kontynuacji działalności. Przy ocenie zdolności jednostki do kontynuacji działalności w warunkach niepewności Komitet rekomenduje zastosowanie Krajowego Standardu Rachunkowości Nr 14 „Kontynuacja działalności oraz rachunkowość jednostek przy braku kontynuowania działalności”.

Inwentaryzacja – możliwe uproszczenia

Komitet akcentuje rolę inwentaryzacji jako mechanizmu samokontroli w rachunkowości, który jest narzędziem kontroli i zarządzania majątkiem. Podkreślono, że o ile we wcześniejszych rekomendacjach wskazywano możliwość skorzystania z uproszczonej formy inwentaryzacji (możliwość zastosowania przepisów art. 26 ust. 1 pkt 3 ustawy o rachunkowości), o tyle dalsze stosowanie takiego podejścia nie znajduje uzasadnienia.

Wycena w warunkach inflacji

Zgodnie z pkt. 3.6 rekomendacji: „Ustawa nie przewiduje szczególnych zasad wyceny w warunkach inflacji. Zdaniem Komitetu obecnie nie jest możliwe – w związku z art. 10 ust. 3 ustawy – zastosowanie się do MSR 29 „Sprawozdawczość finansowa w warunkach hiperinflacji”. Argumentem przemawiającym za tym poglądem jest przede wszystkim fakt, że polska gospodarka nie jest obecnie gospodarką hiperinflacyjną w rozumieniu tego standardu. Do cech gospodarki hiperinflacyjnej zalicza się m.in. stan, kiedy skumulowana stopa inflacji z okresu trzech lat zbliża się lub przekracza wartość 100% (par. 3 lit. e MSR 29).”

Rezerwy w warunkach niepewności

W rekomendacjach wskazano, że należałobypoddać ponownej, wnikliwej ocenie stan rezerw na dzień bilansowy, w tym także biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów, obejmującej weryfikację podstaw ich początkowego ujęcia zgodnie z postanowieniami Komitetu, zawartymi w KSR Nr 6 „Rezerwy, bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów, zobowiązania warunkowe”. Komitet podkreśla istotę prawidłowości zastosowanej stopy dyskonta oraz fakt, że w sytuacji kiedy realne stopy dyskonta (uwzględniające inflację) są ujemne, to nie zawsze może być uzasadnione ich stosowanie w takich wartościach.

Przychody i koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie – ujawnienia

Komitet zwraca uwagę, że ze względu na występujące warunki niepewności w wielu podmiotach mogą występować koszty lub przychody o nadzwyczajnej wartości lub o incydentalnym charakterze, jak na przykład:

  • koszty (straty) spowodowane rosyjską agresją na Ukrainę, w tym koszty udzielonej pomocy,
  • koszty związane z zerwaniem umów, na przykład w związku z ich przewidywanymi stratami w razie wykonania umowy,
  • koszty wynikające z podwyżek cen mediów i kluczowych dla jednostki surowców, a także nadzwyczajne przychody podmiotów zajmujących się ich dystrybucją,
  • zwiększone koszty finansowania zewnętrznego oraz znaczące różnice kursowe,
  • koszty znaczących podwyżek płac, w tym mających na celu rekompensatę skutków inflacji, wraz z kosztami zwiększonych obciążeń publicznoprawnych,
  • odpisy aktualizujące wartość aktywów (np. niewykorzystywanych środków trwałych, niewynajętej części inwestycji w nieruchomości, niesprzedanych lub nieprzydatnych zapasów, należności od dłużników w trudnej sytuacji finansowej),
  • koszty będące skutkiem utworzenia rezerw na umowy powodujące obciążenia (KSR 6).

Ujawnienia dotyczące tych przychodów lub kosztów obejmują ich kwotę, a także syntetyczny opis zdarzeń powodujących powstanie tych kosztów lub przychodów.

7 marca 2023
Udostępnij ten post
Share on facebook
Share on linkedin
Share on email
Share on facebook
Share on email

Zobacz inne posty w tej kategorii

W dniu15 sierpnia 2023 r. Rada Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (RMSR) opublikowa…

22 września 2023

Podczas czerwcowego posiedzenia IFRIC pojawiło się kilka kwestii, które zostały przedyskut…

17 Sierpień 2023

Dnia 23 maja 2023 roku Rada Międzynarodowych Standardów Rachunkowości wydała zmiany do MSR 12…

10 Sierpień 2023