Aktualności

/
/
/
Raporty roczne 2022 – rekomendacje dotyczące ujawnień ESMA

Raporty roczne 2022 – rekomendacje dotyczące ujawnień ESMA

Jak co roku ESMA (Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych) wydała oświadczenie dotyczące stosowania odpowiednich wymogów sprawozdawczych dla sprawozdań finansowych za rok 2022. W tegorocznym oświadczeniu zwrócono szczególną uwagę na:

 • kwestie związane z klimatem,
 • inwazję Rosji na Ukrainę,
 • otoczenie makroekonomiczne.

UJAWNIENIA ZWIĄZANE ZE ŚRODOWISKIEM NATURALNYM

ESMA szczegółowo odniosła się do powyższych tematów podkreślając, na jakie kwestie powinny zwrócić uwagę organy zarządzające w trakcie sporządzania sprawozdań finansowych.

ESMA zwraca szczególną uwagę na konieczność ujawnień w sprawozdaniu finansowym informacji związanych ze środowiskiem naturalnym, które mogą mieć istotny wpływ na to sprawozdanie (tj. m.in. na niepewność szacunków, istotne osądy, okresy użytkowania czy oczekiwane straty kredytowe).

Identyfikacja takich ryzyk wymaga uwzględnienia dłuższego horyzontu czasowego (często dłuższego niż dla ryzyk finansowych). ESMA zwraca uwagę, że inwestorzy są coraz bardziej zainteresowani informacjami dotyczącymi:

 • działań jakie podejmuje emitent w celu łagodzenia skutków negatywnego wpływu na klimat w wyniku jego działalności oraz
 • wpływu na emitenta kwestii związanych z klimatem.

Z uwagi na powyższe, pomimo faktu, iż wpływ poszczególnych kwestii jest różny dla różnych rodzajów działalności, wszyscy emitenci powinni uwzględnić w sposób całościowy kwestie klimatyczne w swoich komunikatach skierowanych do rynku, aby zapewnić spójność informacji prezentowanych w sprawozdaniu zarządu, ocenie sytuacji niefinansowej w sprawozdaniach finansowych oraz (w określonych przypadkach) w prospektach emisyjnych.

ESMA podtrzymuje swoje zalecenie z roku 2021 i zachęca emitentów do ujęcia wszystkich informacji wymaganych zgodnie z MSSF w zakresie kwestii związanych z klimatem zbiorczo w jednej nocie w informacjach dodatkowych albo do przedstawienia schematu obrazującego, w którym miejscu poszczególne informacje dodatkowe odnoszą się do kwestii związanych z klimatem.

UJAWNIENIA ZWIĄZANE Z INWAZJĄ ROSJI NA UKRAINĘ

ESMA w zakresie ujawniania informacji związanych ze skutkami finansowymi inwazji Rosji na Ukrainę podtrzymuje swoje stanowisko z maja 2022 r. dotyczące prezentacji ujawnień w półrocznych raportach finansowych. W raportach półrocznych, jak i rocznych zachęca się emitentów do uwzględniania wszystkich istotnych informacji na temat wojny w Ukrainie w sprawozdaniach finansowych, w tym informacji dotyczących oczekiwanych strat kredytowych lub ekspozycji na rynki dotknięte inwazją.

ESMA apeluje, aby prezentować skutki inwazji w notach dodatkowych, a nie w osobnych pozycjach rachunku zysków i strat, opisując szczegółowy wpływ zaistniałej sytuacji na poszczególne pozycje sprawozdania finansowego (tj. osądy, założenia przyjęte w celu wyceny poszczególnych pozycji sprawozdania). ESMA podkreśla, że skutki te należy przedstawić w sposób jasny i obiektywny.

W trakcie analizy skutków inwazji należy w szczególności zwrócić uwagę na:

 1. weryfikację czy nie nastąpiła utrata kontroli, współkontroli lub zdolności wywierania znaczącego wpływu,
 2. weryfikację ewentualnego wpływu zaniechanej działalności na emitenta,
 3. analizę utraty wartości aktywów niefinansowych.

UJAWNIENIA ZWIĄZANE Z OTOCZENIEM MAKROEKONOMICZNYM

W związku z występującymi jednocześnie: skutkami pandemii, inflacji, wzrostu stóp procentowych, pogorszeniem klimatu biznesowego, ryzykiem geopolitycznym oraz niepewnej przyszłości obecne otoczenie makroekonomiczne stawia emitentom i ich działalności znaczne wyzwania. W związku z powyższym emitenci powinni:

 1. dokonać oceny i odzwierciedlenia wpływu otoczenia na ich sprawozdanie finansowe,
 2. dokonać szczegółowych ujawnień w celu umożliwienia inwestorom uzyskania odpowiednich, rzetelnych i terminowych informacji.

W szczególności emitenci powinni rozważyć poniższe kwestie:

 1. zdolność do kontynuacji działalności,
 2. utratę wartości aktywów niefinansowych,
 3. analizę założeń przyjętych do wyceny świadczeń pracowniczych,
 4. analizę prawidłowości ujmowania przychodów zgodnie z MSSF 15 umowy z klientami oraz MSR 37 rezerwy z uwagi na wysoką inflację,
 5. wycenę instrumentów finansowych.

Po więcej szczegółowych informacji zapraszamy na stronę KNF (link), gdzie opublikowano w języku polskim i angielskim stanowisko ESMA w sprawie Europejskich Wspólnych Priorytetów Nadzorczych dla raportów rocznych za 2022 rok.

23 lutego 2023
Udostępnij ten post

Zobacz inne posty w tej kategorii

Niech zbliżające się Święta Wielkiej Nocy przyniosą radość i spokój oraz będą doskonałą okazj…

28 marca 2024

Wkrótce nadejdą Święta Wielkanocne! 🌷🐥 Z tej okazji w miniony piątek wybraliśmy się na…

27 marca 2024

Dnia 16 grudnia 2022 roku w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej opublikowano dyrektywę…

19 marca 2024