Aktualności

/
/
/
Przepisy wprowadzające działanie prostych spółek akcyjnych

Przepisy wprowadzające działanie prostych spółek akcyjnych

Zapisy ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1655 ze zm.) wprowadziły nowy typ spółki kapitałowej, niepublicznej – tj. prostą spółkę akcyjną. Spółka ta posiada osobowość prawną.

Zgodnie z założeniami spółka ma być prostą, innowacyjną, mniej sformalizowaną formą prowadzenia działalności, z której chętniej mogą skorzystać tzw. sturtupy.

Kapitałem akcyjny występujący w spółce pełni jednocześnie rolę kapitału zapasowego. Zrezygnowano w tym przypadku z instytucji kapitału zakładowego. Występuje kapitał akcyjny wyrażony w złotych, o minimalnej wartości 1zł. Kapitał akcyjny stanowi kapitał podstawowy spółki w rozumieniu ustawy o rachunkowości. Należy go wykazywać w wysokości wpisanej w KRS. Na kapitał akcyjny są przeznaczane wniesione wkłady pieniężne oraz niepieniężne (aporty). Kapitał akcyjny spółki nie jest powiązany z akcjami – akcje te nie posiadają wartości nominalnej i nie stanowią części kapitału akcyjnego. Udział w kapitale prostej spółki akcyjnej należy określać poprzez stosunek liczby akcji przysługujących mu do liczby wszystkich wyemitowanych akcji.

Umowa spółki nie podlega PCC.

W prostej spółce akcyjnej można ustanowić zarząd, ewentualnie także radę nadzorczą albo zamiast tych organów radę dyrektorów, tj. organ skupiający w sobie zarządzanie i nadzór nad spółką.

Spółka ta zobowiązana jest do stosowania przepisów ustawy o rachunkowości (m.in. prowadzenie ksiąg rachunkowych, opracowanie dokumentacji opisującej przyjęte zasady rachunkowości, sporządzanie sprawozdań finansowych).

6 lipca 2021
Udostępnij ten post

Zobacz inne posty w tej kategorii

W dniu 19 kwietnia 2024 roku redakcja „Rzeczpospolitej” i „Parkietu” opublikowała wyniki…

23 kwietnia 2024

Dnia 16 grudnia 2022 roku w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej opublikowano dyrektywę…

19 marca 2024

Idzie nowe. Rada Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (RMSR) poinformowała, że…

5 marca 2024