Aktualności

/
/
/
Polski Ład 2.0 – podsumowanie zmian

Polski Ład 2.0 – podsumowanie zmian

W dniu 13 czerwca 2022 r. Prezydent RP podpisał nowelizację ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2022, poz. 1265), nazwaną Polskim Ładem 2.0. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2022 r., jednak część zmian będzie obowiązywać od 1 stycznia 2023 r.

1. Zmiany dla przedsiębiorców zatrudniających pracowników

 • Obowiązek zastosowania obniżonej 12% stawki podatku w pierwszym progu podatkowym zamiast dotychczasowej stawki 17%
 • Obowiązek zastosowania obniżonej kwoty zmniejszającej miesięczną zaliczkę na podatek dochodowy w kwocie 300 zł zamiast dotychczasowych 425 zł
 • Obowiązek zastosowania zwolnienia z PIT dla osób, które nie ukończyły 26 roku życia i pobierają zasiłek macierzyński za okres urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego lub ojcowskiego
 • Brak możliwości zastosowania ulgi dla klasy średniej
 • Możliwość rezygnacji pracownika ze stosowania podwyższonych kosztów uzyskania przychodów w kwocie 300 zł
 • Zniesienie obowiązku podwójnej kalkulacji zaliczek na podatek dochodowy wg zasad obowiązujących w roku 2021 oraz od 1 stycznia 2022 r.

Powyższe zmiany wprowadzone zostały począwszy od wynagrodzeń wypłaconych w lipcu 2022 r. bez względu na to jakiego miesiąca dotyczą.

Według stanu prawnego na 1 lipca 2022 r. pracownicy w rocznym zeznaniu podatkowym za 2022 r. będą mieć możliwość porównania podatku obliczonego zgodnie z zasadami Polskiego Ładu 2.0 oraz podatku hipotetycznego, wyliczonego zgodnie z zasadami obowiązującymi do 30.06.2022 r. W przypadku gdy zasady obowiązujące od 01.01.2022 do 30.06.2022 r. będą korzystniejsze, podatnik otrzyma zwrot różnicy w podatku dochodowym.

Ponadto od 1 stycznia 2023 r. pracownik będzie mógł złożyć PIT-2 u maksymalnie 3 pracodawców w wybranym wariancie:

 • 1/12 kwoty zmniejszającej podatek (300 zł), lub
 • 1/24 kwoty zmniejszającej podatek (150 zł), lub
 • 1/36 kwoty zmniejszającej podatek (100 zł)

2. Zmiany dla przedsiębiorców opodatkowanych skalą podatkową

 • Obniżenie stawki podatku z 17% do 12% w pierwszym progu podatkowym
 • Obniżenie kwoty zmniejszającej podatek do 3.600 zł
 • Likwidacja ulgi dla klasy średniej

3. Zmiany dla przedsiębiorców opodatkowanych liniowo

 • Możliwość zmiany formy opodatkowania na skalę podatkową za cały rok 2022. Informacji o zmianie dokonuje się dopiero w rocznym zeznaniu podatkowym PIT-36 do 2 maja 2023 r.
 • Możliwość odliczenia zapłaconej składki zdrowotnej od dochodu lub zaliczenia jej do kosztów uzyskania przychodu. Limit odliczenia/zaliczenia zapłaconej składki zdrowotnej do kosztów uzyskania przychodów w 2022 roku wynosi 8.700 zł

4. Zmiany dla przedsiębiorców opodatkowanych ryczałtem

 • Możliwość jednorazowej zmiany formy opodatkowania z ryczałtu na skale podatkową w trakcie roku 2022 lub po jego zakończeniu z mocą wsteczną:
  • W przypadku zmiany formy opodatkowania za okres od lipca do grudnia 2022 r. informacji o zmianie dokonuje się poprzez złożenie stosownego oświadczenia do 22 sierpnia 2022 r., natomiast roczne rozliczenie podatkowe będzie sporządzane na dwóch zeznaniach: PIT-28 za I półrocze 2022 r. oraz PIT-36 za II półrocze 2022 r.
  • W przypadku zmiany formy opodatkowania za cały rok 2022, informacji o zmianie  dokonuje się dopiero w rocznym zeznaniu podatkowym PIT -36 w terminie do 2 maja 2023 r.
 • Możliwość odliczenia 50% zapłaconej składki zdrowotnej od  przychodu (opcja możliwa do zastosowania już przy kalkulacji podatku za miesiąc czerwiec lub II kwartał 2022 r.)
 • Skrócenie terminu płatności zryczałtowanego podatku za ostatni miesiąc lub kwartał roku podatkowego do 20 stycznia kolejnego roku począwszy od grudnia 2023 r. lub IV kwartału 2023 r. Termin płatności zryczałtowanego podatku za grudzień 2022 r. lub IV kwartał 2022 r. pozostaje do końca lutego 2023 r.
 • Ujednolicenie terminu złożenia rocznego zeznania podatkowego PIT-28 i PIT-36 do 30 kwietnia kolejnego roku począwszy od zeznań podatkowych składanych za rok 2022

5. Zmiany dla przedsiębiorców opodatkowanych kartą podatkową

 • Możliwość obniżenia podatku dochodowego o wartość stanowiącą 19 % składki zdrowotnej zapłaconej w roku 2022
 • Obowiązek złożenia do urzędu skarbowego rocznej deklaracji o kwocie zapłaconej i odliczonej od podatku składki zdrowotnej w terminie do końca lutego 2023 r.

6. Zmiany dla podatników osiągających przychody z tzw. najmu prywatnego

 • Możliwość zmiany formy opodatkowania z ryczałtu na skale podatkową. Informacji o zmianie dokonuje się poprzez złożenie rocznego zeznania podatkowego PIT-36 w terminie do 2 maja 2023 r.

7. Zmiany dla osób współpracujących

 • Obniżenie składki zdrowotnej dla osób współpracujących z kwoty 559,89 zł do 419,92 zł

8. Pozostałe zmiany

 • Przywrócenie możliwości wspólnego rozliczenia się z dzieckiem dla samotnych rodziców zgodnie z zasadami panującymi przed 01.01.2022 r.
 • Zwiększenie rocznego limitu przychodów, które mogą zostać osiągnięte przez nieletnie uczące się dziecko z kwoty 3.089 zł do 16.061,28 zł (obecna 12-krotność renty socjalnej), celem braku utraty przez rodziców prawa do opodatkowania dochodów jako osoby samotnie wychowującej dziecko, skorzystania z podatkowych ulg na dzieci oraz skorzystania ze zwolnienia dla rodzin 4+
 • Nieuwzględnianie rent socjalnych małoletnich dzieci w dochodach rodziców
 • Likwidacja poboru składki zdrowotnej od rent rodzinnych do 18-tego roku życia
 • Podwyższenie z 1% do 1,5% kwoty podatku przekazywanej organizacjom pożytku publicznego
 • Obowiązkowe ubezpieczenie społeczne i zdrowotne dla komplementariuszy spółek komandytowo-akcyjnych począwszy  od 1 stycznia 2023 r.
 • Doprecyzowanie przepisów dotyczących obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego prokurentów
 • Zmiana zakresu ulgi na zabytki poprzez możliwość odliczenia od podstawy opodatkowania wyłącznie wydatków na prace konserwatorskie, restauratorskie lub remonty budowlane przy spełnieniu odpowiednich założeń
 • Rozszerzenie zakresu strat podatkowych możliwych do odliczenia w kolejnych latach o straty związane z przychodami, z których dochody są wolne od podatku dochodowego (ulga na powrót, ulga dla rodzin 4+, ulga dla pracujących seniorów)
 • Doprecyzowanie regulacji związanej z ulgą na IPO umożliwiające zakwalifikowanie straty ekonomicznej w związku z odpłatnym zbyciem akcji jako koszt uzyskania przychodów w roku podatkowym w którym nastąpiło odpłatnie zbycie takich akcji

30 czerwca 2022
Udostępnij ten post

Zobacz inne posty w tej kategorii

Przedstawiciele naszej Firmy wzięli udział w tegorocznej konferencji Nexia EMEA Conference…

22 maja 2024

W dniu 19 kwietnia 2024 roku redakcja „Rzeczpospolitej” i „Parkietu” opublikowała wyniki…

23 kwietnia 2024

Dnia 16 grudnia 2022 roku w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej opublikowano dyrektywę…

19 marca 2024