Aktualności

/
/
/
Podsumowanie spotkania IFRIC z czerwca 2023 r.

Podsumowanie spotkania IFRIC z czerwca 2023 r.

Podczas czerwcowego posiedzenia IFRIC pojawiło się kilka kwestii, które zostały przedyskutowane w gronie członków komisji. Poniżej lista przytoczonych tematów:

  1. Połączenie jednostki dominującej z jej jednostką zależną w jednostkowych sprawozdaniach finansowych jednostki dominującej (MSR 27 Jednostkowe sprawozdania finansowe),
  2.  Zastosowanie wyjątku „użytek własny” w świetle aktualnych kwestii rynkowych i geopolitycznych (MSSF 9 Instrumenty finansowe) ,
  3. Ryzyka klimatyczne w sprawozdaniu finansowym,
  4. Konsolidacja jednostki zależnej nieobciążonej hiperinflacją przez jednostkę dominującą dotkniętą hiperinflacją,
  5. Połączenie jednostek gospodarczych pod wspólną kontrolą (z ang. Business Combinations under Common Control (BCUCC)).

1. Połączenie jednostki dominującej z jej jednostką zależną w jednostkowych sprawozdaniach finansowych (MSR 27 Jednostkowe sprawozdania finansowe)

Kwestie, które zostały przedyskutowane:

  1. Jednostka dominująca sporządza jednostkowe sprawozdanie finansowe zgodnie z MSR 27 i ujmuje inwestycję w jednostce zależnej zgodnie z paragrafem 10 MSR 27.
  2. Jednostka zależna stanowi przedsięwzięcie zgodnie z definicją MSSF 3.
  3. Połączenie podmiotu dominującego ze spółką zależną w wyniku czego działalność podmiotu zależnego staje się częścią podmiotu dominującego (transakcja połączenia).

Teoria:

Podczas spotkania została rozważona kwestia ujęcia transakcji połączenia przez podmiot dominujący w jednostkowym sprawozdaniu finansowym. Szczególnie przedyskutowano czy w kontekście jednostkowego sprawozdania finansowego jednostki dominującej transakcja połączenia, stanowi:

  • Połączenie jednostek gospodarczych w rozumieniu MSSF 3, w konsekwencji, czy powinno stosować się wszystkie obowiązujące wymogi MSSF 3.
  • Połączenie jednostek gospodarczych nie powinno być traktowane jako połączenie jednostek gospodarczych, tym samym jednostka dominująca w sporządzanych sprawozdaniu finansowym ujmuje aktywa i zobowiązania jednostki zależnej zgodnie ze stanem wykazanym w sprawozdaniu jednostki zależnej.

Wyniki:

Dowody zgromadzone przez Komitet wskazują, iż podczas rozliczania transakcji powyżej opisanego połączenia, jednostki dominujące zasadniczo nie stosują wymogów MSSF 3.

2. Zastosowanie wyjątku „użytek własny” w świetle aktualnych kwestii rynkowych i geopolitycznych (MSSF 9 Instrumenty finansowe)

Podczas ostatniego spotkania IFRIC, zostało omówione zastosowanie paragrafu 2.4 MSSF 9 do umów fizycznej dostawy energii na zakup energii. Komitet zauważył, że zakup energii odnawialnej, takiej jak energia słoneczna i wiatrowa, w ramach długoterminowych umów energetycznych z fizyczną dostawą, jest powszechny i rośnie wraz ze wzrostem produkcji energii odnawialnej. We wniosku stwierdza się, że jednostki napotykają wyzwania i pytania związane ze stosowaniem wymogów MSSF 9, w szczególności ze względu na wyjątkową charakterystykę rynku energii odnawialnej i związane z nią cechy długoterminowych umów na fizyczną dostawę.

Wnioski:

Komitet zalecił Radzie Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (RMSR) rozważenie podjęcia projektu ustanawiania standardów o wąskim zakresie, który dotyczy zastosowania paragrafu 2.4 MSSF 9 do niektórych fizycznych umów zakupu energii w celu zakupu energii. Taki projekt mógłby na przykład koncentrować się na umowach zakupu pozycji niefinansowych, które można rozliczyć netto w gotówce, w przypadku których bazowa pozycja niefinansowa nie może być przechowywana i musi zostać skonsumowana lub sprzedana w krótkim czasie zgodnie ze strukturą rynku, na którym przedmiot jest kupowany i sprzedawany.

3. Ryzyka klimatyczne w sprawozdaniu finansowym

Komitet omówił projekt RMSR dotyczący ryzyka związanego z klimatem w sprawozdaniach finansowych. Członkowie Komitetu przedstawili swoje poglądy na temat charakteru i przyczyn obaw związanych z raportowaniem ryzyk klimatycznych w sprawozdaniach finansowych, możliwych kierunków działań oraz zakresu projektu.

Podczas omawiania możliwych działań RMSR rozważy opinie Komitetu i innych zainteresowanych stron na kolejnym posiedzeniu RMSR.

4. Konsolidacja jednostki zależnej nieobciążonej hiperinflacją przez jednostkę dominującą dotkniętą hiperinflacją

Podczas ubiegłorocznych posiedzeń Komisji, zostało omówione zastosowanie MSR 21 (Transakcje w walutach obcych) oraz MSR 29 (Sprawozdawczość finansowa w warunkach hiperinflacji) przy konsolidacji jednostki zależnej, dla której walutą funkcjonalną jest waluta gospodarki wolnej od hiperinflacji, przez jednostkę dominująca, dla której walutą jest ustalona w gospodarce hiperinflacyjnej. Podczas posiedzenia została podjęta decyzja, iż jednostka ma możliwość przekształcenia lub nieprzekształcenia wyników finansowych jednostki zależnej. Podczas tegorocznego posiedzenia temat został skierowany do RMSR celem opracowania interpretacji, w której zostanie przedstawiony stan faktyczny opisany we wniosku oraz pokrewna sprawa jednostki, dla której walutą funkcjonalną jest waluta wolna od hiperinflacji, a która prezentuje swoje sprawozdania finansowe w walucie gospodarki hiperinflacyjnej.

5. Połączenia jednostek gospodarczych pod wspólną kontrolą

Połączenie jednostek gospodarczych pod wspólną kontrolą (z ang. Business Combinations under Common Control (BCUCC)) – Komisja przedyskutowała kwestie związane z brakiem szczegółowych wymagań w tym temacie w Międzynarodowych Standardach Rachunkowości. Członkowie przedstawili swoje opinie. Na kolejnych spotkaniach, temat ponownie zostanie podjęty.

W przypadku pytań, zapraszamy do kontaktu.

17 Sierpień 2023
Udostępnij ten post

Zobacz inne posty w tej kategorii

Przedstawiciele naszej Firmy wzięli udział w tegorocznej konferencji Nexia EMEA Conference…

22 maja 2024

W dniu 19 kwietnia 2024 roku redakcja „Rzeczpospolitej” i „Parkietu” opublikowała wyniki…

23 kwietnia 2024

Dnia 16 grudnia 2022 roku w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej opublikowano dyrektywę…

19 marca 2024