Aktualności

/
/
/
Podmioty zobowiązane do badania sprawozdania finansowego za 2020

Podmioty zobowiązane do badania sprawozdania finansowego za 2020

Zgodnie z  art. 64  ust. 1 ustawy  o rachunkowości badaniu podlegają roczne skonsolidowane sprawozdania finansowe grup kapitałowych oraz roczne sprawozdania finansowe – kontynuujących działalność:

1) banków krajowych, oddziałów instytucji kredytowych, oddziałów banków zagranicznych, zakładów ubezpieczeń, zakładów reasekuracji, głównych oddziałów i oddziałów zakładów ubezpieczeń, głównych oddziałów i oddziałów zakładów reasekuracji oraz oddziałów zagranicznych firm inwestycyjnych;

1a) spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych;

2) jednostek działających na podstawie przepisów o obrocie papierami wartościowymi oraz przepisów o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi oraz jednostek, o których mowa w art. 2 ust. 2b;

2a) jednostek działających na podstawie przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych;

2b) krajowych instytucji płatniczych i instytucji pieniądza elektronicznego;

3) spółek akcyjnych, z wyjątkiem spółek będących na dzień bilansowy w organizacji;

4) pozostałych jednostek, które w poprzedzającym roku obrotowym, za który sporządzono sprawozdania finansowe, spełniły co najmniej dwa z następujących warunków:

  • średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło co najmniej 50 osób,
  • suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego stanowiła równowartość w walucie polskiej co najmniej 2.500.000 euro (10.646.250,00 zł, wg danych przeliczonych po średnim kursie NBP z 31.12.2019),
  • przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów oraz operacji finansowych za rok obrotowy stanowiły równowartość w walucie polskiej co najmniej 5.000.000 euro. (21.292.500,00 zł, wg danych przeliczonych po średnim kursie NBP z 31.12.2019).

Badaniu podlegają również (art. 64 ust. 3 i 4 ustawy o rachunkowości):

  • sprawozdania finansowe spółek przejmujących i spółek nowo zawiązanych, sporządzone za rok obrotowy, w którym nastąpiło połączenie,
  • roczne sprawozdania finansowe jednostek sporządzone zgodnie z MSR,
  • roczne połączone sprawozdania finansowe funduszy inwestycyjnych z wydzielonymi subfunduszami
  • roczne sprawozdania jednostkowe subfunduszy.

Obowiązkowo muszą poddać badaniu swoje sprawozdania finansowe również te jednostki prowadzące księgi rachunkowe, które dla celów podatkowych wybrały bilansową metodę ustalania różnic kursowych.

5 stycznia 2020
Udostępnij ten post

Zobacz inne posty w tej kategorii

W dniu 19 kwietnia 2024 roku redakcja „Rzeczpospolitej” i „Parkietu” opublikowała wyniki…

23 kwietnia 2024

Dnia 16 grudnia 2022 roku w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej opublikowano dyrektywę…

19 marca 2024

Idzie nowe. Rada Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (RMSR) poinformowała, że…

5 marca 2024