Aktualności

/
/
/
Opublikowano ustawę o biegłych rewidentach

Opublikowano ustawę o biegłych rewidentach

W Dzienniku Ustaw z 21 sierpnia 2019 r. pod poz. 1571 opublikowano ustawę z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz niektórych innych ustaw. Wprowadza ona zmiany w szeregu ustaw, w tym w ustawie o rachunkowości.

Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dniu od dnia ogłoszenia, tj. 5 września 2019 r., z pewnymi wyjątkami. Zmiany dotyczące ustawy o rachunkowości wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

12 września br. (po upływie 21 dni od dnia ogłoszenia) powstanie Polska Agencja Nadzoru Audytowego. Z dniem utworzenia Agencji Minister Finansów powoła Pełnomocnika do spraw organizacji Agencji.

Jak można przeczytać w komunikacie Ministra Finansów: „Do głównych zadań nowej Agencji będzie należało przeprowadzanie kontroli planowych, doraźnych i tematycznych, dochodzeń dyscyplinarnych oraz postępowań administracyjnych w zakresie badań ustawowych, usług atestacyjnych innych niż badania ustawowe oraz usług pokrewnych objętych standardami wykonywania zawodu, zarówno w firmach audytorskich badających jednostki zainteresowania publicznego, jak i w firmach audytorskich badających jednostki inne niż jednostki zainteresowania publicznego. Agencja przejmie również od samorządu zawodowego biegłych rewidentów prowadzenie listy firm audytorskich.

Agencja realizację swoich zadań rozpocznie od 1 stycznia 2020 r., tym samym do końca 2019 roku nadzór publiczny nadal będzie sprawowała Komisja Nadzoru Audytowego. Krajowa Komisja Nadzoru (organ Polskiej Izby Biegłych Rewidentów odpowiedzialny dotychczas za kontrole w firmach audytorskich badających jednostki inne niż JZP) zakończy działalność z dniem 31 grudnia 2019 r.”

Przywołana ustawa wprowadza również zmiany m.in. w ustawie o rachunkowości. Dotyczą one przepisów art. 66 ust. 9 ustawy o rachunkowości, nakładających obowiązek informowania o rozwiązaniu umowy o badanie Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego – w miejsce obecnego obowiązku informowania Krajowej Rady Biegłych Rewidentów. Wynika to z faktu, że nadzór nad firmami audytorskimi będzie teraz sprawowany wyłącznie przez organ nadzoru publicznego. Ponadto analogicznie zmieniono brzmienie art. 79 pkt 8 ustawy o rachunkowości.

22 Sierpień 2019
Udostępnij ten post

Zobacz inne posty w tej kategorii

W dniu 19 kwietnia 2024 roku redakcja „Rzeczpospolitej” i „Parkietu” opublikowała wyniki…

23 kwietnia 2024

Dnia 16 grudnia 2022 roku w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej opublikowano dyrektywę…

19 marca 2024

Idzie nowe. Rada Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (RMSR) poinformowała, że…

5 marca 2024