Aktualności

/
/
/
Opodatkowanie spółek jawnych

Opodatkowanie spółek jawnych

Jak wynika z art. 1 ust. 3 pkt 1a ustawy o PDOP od 1 stycznia 2021 r. obowiązują przepisy, na mocy których niektóre spółki jawne uzyskały status podatnika CIT.

Dotyczy to spółek jawnych (mających siedzibę lub zarząd na terytorium Polski), w których wspólnikami nie są wyłącznie osoby fizyczne i spółka ta nie złoży:

  • przed rozpoczęciem roku obrotowego informacji (CIT-15J) o podatnikach CIT i PIT posiadających, bezpośrednio lub za pośrednictwem podmiotów niebędących podatnikami, prawa do udziału w zysku tej spółki lub
  • aktualizacji informacji, o której mowa powyżej, w terminie 14 dni, licząc od dnia zaistnienia zmian w składzie podatników

– do naczelnika urzędu skarbowego właściwego ze względu na siedzibę spółki jawnej oraz naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla każdego podatnika osiągającego dochody z takiej spółki.

Spółki jawne zaczynające działalność po 31 stycznia 2021 r., chcąc zachować status podmiotu transparentnego podatkowo muszą złożyć ww. informację przed rozpoczęciem pierwszego roku obrotowego.

Sam akt wpisania spółki jawnej do Krajowego Rejestru Sądowego nie rozpoczyna jej roku obrotowego. Zgodnie bowiem z art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy o rachunkowości, nowopowstała jednostka księgi rachunkowe obowiązana jest otworzyć na dzień rozpoczęcia działalności, którym jest dzień pierwszego zdarzenia wywołującego skutki o charakterze majątkowym lub finansowym.

Jeżeli zatem nowoutworzona spółka jawna, której wspólnikami nie są wyłącznie osoby fizyczne, już po swoim zarejestrowaniu w KRS-ie, a przed dniem faktycznego rozpoczęcia działalności gospodarczej złoży informację, o której mowa w wyżej przywołanym art. 1 ust. 3 pkt 1a ustawy o PDOP, to zachowa ona status podmiotu podatkowo transparentnego.

Powyższe zostało ujęte w wyjaśnieniu Ministerstwa Finansów.

W przypadku niezłożenia ww. informacji w wymaganym terminie spółka jawna uzyskuje status podatnika CIT odpowiednio:

  • z dniem 1 stycznia 2021 r.,
  • z dniem rozpoczęcia działalności albo
  • z dniem, w którym nastąpiła zmiana w składzie podatników.

10 maja 2021
Udostępnij ten post

Zobacz inne posty w tej kategorii

W dniu 19 kwietnia 2024 roku redakcja „Rzeczpospolitej” i „Parkietu” opublikowała wyniki…

23 kwietnia 2024

Dnia 16 grudnia 2022 roku w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej opublikowano dyrektywę…

19 marca 2024

Idzie nowe. Rada Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (RMSR) poinformowała, że…

5 marca 2024