Aktualności

/
/
/
Odpowiedzi Ministerstwa Finansów dotyczące badania sprawozdań

Odpowiedzi Ministerstwa Finansów dotyczące badania sprawozdań

Ministerstwo Finansów przedstawiło kolejne odpowiedzi na pytania dotyczące sprawozdań finansowych. Dotyczą głównie badania sprawozdań finansowych. Poniżej przedstawiono wybrane pytania i odpowiedzi:

  • „(…) Czy postać elektroniczna sprawozdania z badania, o której mowa w art. 86 ust. 1 ustawy o biegłych rewidentach (…) dotyczy również sprawozdań z badania tych jednostek, których dzień bilansowy przypada na termin przed dniem wejścia w życie tego przepisu, czyli przed dniem 1 października 2018 r.?

Obowiązek sporządzenia sprawozdania z badania w postaci elektronicznej oraz opatrzenia kwalifikowanym podpisem elektronicznym biegłego rewidenta, dotyczy sprawozdania z badania tych podmiotów, które podlegają wpisowi do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (dalej „KRS”), sporządzanego przez biegłego rewidenta, począwszy od dnia 1 października 2018 r. (…).

  • Czy każde sprawozdanie z badania powinno być podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym biegłego rewidenta?

Od dnia 1 października 2018 r. obowiązek sporządzenia sprawozdania z badania przez biegłego rewidenta w postaci elektronicznej i podpisania go kwalifikowanym podpisem elektronicznym odnosi się do wszystkich badań sprawozdań finansowych (ustawowych i dobrowolnych), sporządzanych przez przedsiębiorców podlegających wpisowi do rejestru KRS (…).

  • Czy biegły rewident może zbadać sprawozdanie finansowe jednostki wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS, które nie jest sporządzone w strukturze logicznej oraz formacie udostępnianych w BIP MF?

Nie powinien, ponieważ jednostka wpisana do KRS, począwszy od dnia 1 października 2018 r., obowiązana jest sporządzić sprawozdanie finansowe w strukturze logicznej oraz formacie udostępnianych w BIP MF (…)

  • Czy sprawozdanie z badania stanowi część pliku XML ze sprawozdaniem finansowym, czy powinien to być osobny plik podpisany przez biegłego rewidenta?

Sprawozdanie finansowe należy wytworzyć jako jeden plik XML. Po podpisaniu tego pliku kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, nie ma możliwości załączenia do niego pliku zawierającego sprawozdanie z badania. Sprawozdanie z badania stanowi oddzielny plik zapisany np. w pdf i podpisany przez biegłego rewidenta kwalifikowanym podpisem elektronicznym (…).

  • Czy skan dokumentu papierowego (pdf) podpisanego podpisem odręcznym można uznać za postać elektroniczną sprawozdania z badania?

Co prawda skan dokumentu papierowego (pdf) stanowi spełnienie wymogu w zakresie zachowania postaci elektronicznej sprawozdania z badania, jednakże w sytuacji opisanej w pytaniu, podpisanie sprawozdania z badania podpisem odręcznym nie spełnia wymogów ustawy o biegłych rewidentach dotyczących obowiązku podpisania kwalifikowanym podpisem elektronicznym biegłego rewidenta”.

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Finansów.

26 kwietnia 2019
Udostępnij ten post

Zobacz inne posty w tej kategorii

W dniu 19 kwietnia 2024 roku redakcja „Rzeczpospolitej” i „Parkietu” opublikowała wyniki…

23 kwietnia 2024

Dnia 16 grudnia 2022 roku w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej opublikowano dyrektywę…

19 marca 2024

Idzie nowe. Rada Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (RMSR) poinformowała, że…

5 marca 2024