Aktualności

/
/
/
MSSF 16 – zmiany dotyczące leasingu zwrotnego

MSSF 16 – zmiany dotyczące leasingu zwrotnego

Pod koniec września 2022 roku Rada Międzynarodowych Standardów Rachunkowości IASB opublikowała zmiany do MSSF 16 Leasing w zakresie transakcji sprzedaży aktywa i jego leasingu zwrotnego. Zmiany do MSSF 16 wg IASB obowiązywać będą od 1 stycznia 2024 roku. Zmiany nie zostały jeszcze przyjęte do stosowania w Unii Europejskiej. Założyć jednak trzeba, że moment pierwszego zastosowania nowych przepisów będzie od tej samej daty. Możliwe jest wcześniejsze zastosowanie zmian.

Na czym polega zmiana?

Otóż jest ona doprecyzowaniem, jak należy postępować w przypadkach, gdy raty płatne w leasingu zwrotnym mają charakter zmienny, tj. inny niż w oparciu o stopę lub indeks.

Z jednej strony zgodnie z MSSF 16.27 takie płatności nie są ujmowane w zobowiązaniu leasingowym. Z drugiej strony, zgodnie z MSSF 16.100a, leasingobiorca powinien rozpoznać zobowiązanie leasingowe w wysokości wartości godziwej prawa do użytkowania, które zostało u leasingobiorcy w związku z transakcją leasingu zwrotnego. Takie ujęcie jest wymagane, nawet jeżeli wynika ono z oszacowanych przyszłych płatności zmiennych, tj. innych niż w oparciu o zmianę stopy lub indeksu, np. jako odsetek od zrealizowanych przychodów. Takie stanowisko został przyjęte przez Komitet ds. interpretacji Standardów na spotkaniu w czerwcu 2020.

W konsekwencji powstał problem jak należy rozliczać takie zobowiązanie leasingowe. Wprowadzono paragraf 102A, który stwierdza, że po ujęciu początkowym, nie jest możliwe rozpoznawanie zysku lub straty na transakcji leasingu zwrotnego na części aktywa, która nadal pozostaje pod kontrolą leasingobiorcy. Dla zobrazowania sposobu podejścia dodano przykład nr 25 do MSSF 16 Wskazówki Zastosowania, w którym zaprezentowano dwa podejścia:

(a) rozliczenie zobowiązania w oparciu o szacowny na moment początkowego ujęcia rozkład płatności zmiennych lub

(b) liniowo przez czas trwania umowy.

Ewentualne różnice między faktycznymi kwotami zmiennymi zapłaconymi w ramach umowy, a kwotami rozliczanymi w oparciu o par. 102A ujmowane są bezpośrednio przez wynik finansowy.

W razie pytań, zapraszamy do kontaktu.

17 października 2022
Udostępnij ten post

Zobacz inne posty w tej kategorii

W dniu 19 kwietnia 2024 roku redakcja „Rzeczpospolitej” i „Parkietu” opublikowała wyniki…

23 kwietnia 2024

Dnia 16 grudnia 2022 roku w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej opublikowano dyrektywę…

19 marca 2024

Idzie nowe. Rada Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (RMSR) poinformowała, że…

5 marca 2024