Aktualności

/
/
/
KNF opublikowała plan działań na 2022 rok

KNF opublikowała plan działań na 2022 rok

Zgodnie z opublikowanym w dniu 3 grudnia 2021 roku planem działań Komisji Nadzoru Finansowego w zakresie nadzoru publicznego wynikającego z ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, podmioty objęte, tj.: biegli rewidenci, firmy audytorskie i jednostki zainteresowania publicznego, powinny być przygotowane na wprowadzenie przez Komisję planowanych zmian.

Działania te obejmują:

 1. ” Weryfikację, w odniesieniu do wybranych JZP, sposobu dokonywania wyboru firmy audytorskiej;
 2. Monitorowanie, w odniesieniu do wybranych JZP, wypełniania wymogów w zakresie okresu rotacji i karencji firm audytorskich oraz kluczowych biegłych rewidentów;
 3. Rozpatrywanie wniosków JZP, dotyczących przedłużenia zlecenia na badanie ustawowe, po upływie maksymalnego czasu trwania zlecenia określonego w rozporządzeniu 537/2014;
 4. Weryfikację, w odniesieniu do wybranych JZP, obowiązku powołania przez JZP komitetu audytu, zgodnie z wymogami określonymi w ustawie;
 5. Weryfikację, w odniesieniu do wybranych JZP, zgodności składu komitetu audytu lub rady nadzorczej pełniącej jego funkcję, z wymogami ustawy w zakresie niezależności oraz posiadania odpowiedniej wiedzy i umiejętności przez członków komitetu audytu/rady nadzorczej;
 6. Weryfikację, w odniesieniu do wybranych emitentów, sposobu wypełnienia wymogu informacyjnego, w raportach rocznych za rok obrotowy 2021, w zakresie składu i funkcjonowania komitetu audytu albo odpowiednio rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego, lub kontrolującego w przypadku wykonywania przez ten organ obowiązków komitetu audytu, zawartego w § 70 ust. 6 pkt 5 lit. l) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim;
 7. Analizę, w odniesieniu do wybranych JZP, funkcjonowania komitetu audytu w zakresie wykonywania zadań wynikających z ustawy;
 8. Weryfikację, w odniesieniu do wybranych JZP, przygotowania i wdrożenia polityki i procedury wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania oraz polityki świadczenia przez firmę audytorską przeprowadzającą badanie, przez podmioty powiązane z tą firmą audytorską oraz przez członka sieci firmy audytorskiej, dozwolonych usług niebędących badaniem;
 9. Prowadzenie postępowań w zakresie nakładania kar administracyjnych w przypadku stwierdzenia naruszeń, o których mowa w art. 192 ust. 1 ustawy;
 10. Współpracę z Polską Agencją Nadzoru Audytowego w zakresie realizacji zadań dotyczących nadzoru publicznego, w tym przygotowanie danych i informacji dotyczących monitorowania rynku w zakresie, o którym mowa w art. 27 rozporządzenia 537/2014;
 11. Opiniowanie projektów aktów prawnych na poziomie krajowym i europejskim, które mają wpływ na nadzór publiczny realizowany przez KNF, w tym w szczególności w zakresie zgłoszonych przez UKNF postulatów dotyczących zmian do ustawy;
 12. Prowadzenie dialogu z firmami audytorskimi badającymi JZP m.in. w formie spotkań, realizację działań edukacyjnych poprzez szkolenia w ramach CEDUR oraz udział przedstawicieli UKNF w konferencjach mających na celu promowanie wysokich standardów funkcjonowania komitetu audytu.”

8 grudnia 2021
Udostępnij ten post

Zobacz inne posty w tej kategorii

W dniu 19 kwietnia 2024 roku redakcja „Rzeczpospolitej” i „Parkietu” opublikowała wyniki…

23 kwietnia 2024

Dnia 16 grudnia 2022 roku w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej opublikowano dyrektywę…

19 marca 2024

Idzie nowe. Rada Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (RMSR) poinformowała, że…

5 marca 2024